Belasting op het verstrekken van logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016.

Voorwaarden

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

Registerplicht

Bijhouden van register waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld. Wie dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen aan de Dienst Belastingen (zie artikel 5 punt a van het reglement).

Aangifteplicht

Ten laatste veertien dagen na elk kwartaal van het aanslagjaar moeten de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen (zie artikel 5 punt A) teruggestuurd worden naar de bevoegde administratie (Dienst Belastingen). Deze registerbladen gelden als aangifte.

Bedrag

De belasting bedraagt 2,83 euro (exclusief BTW) per overnachting en per persoon vanaf 18 jaar.

Uitzonderingen

Zie artikel 4 van het reglement belasting op het verstrekken van logies.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

 

Regelgeving

Raadpleeg zeker ook het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein om na te gaan of u stedenbouwkundig in orde bent met de wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Contacten