Regelgeving omgevingsvergunning

Stad Gent start op 1 januari 2018 met de toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet.

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten:

Inhoudstafel

Inhoudelijke bepalingen

De inhoudelijke wettelijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld

 • De stedenbouwkundige bepalingen (voorwaarden, planologie, etc…) zijn nog steeds terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
 • De milieu-gerelateerde regelgeving vind je hoofdzakelijk in Vlarem II en Vlarem III en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).
 • De inhoudelijke bepalingen rond kleinhandel zijn opgenomen in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
 • De inhoudelijke bepalingen rond vegetatiewijzigingen zijn opgenomen in het decreet natuurbehoud en zijn uitvoeringsbesluit

In die sectorwetgeving vindt u de regelgeving die bepaalt wanneer u en vergunning nodig heeft, evenals de toetsingskaders van de vergunningsaanvraag. Het omgevingsvergunningsdecreet is een proceduredecreet en regelt dus de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of te veranderen.

Via de milieunavigator of de app EmisNavigator (beschikbaar voor iOS en Android) vindt u alle milieuwetgeving met de meest recente teksten.

Vereenvoudigde of gewone procedure

Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures over: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.

Hou er ook rekening mee dat er vóór elke procedure een volledigheidsonderzoek plaatsvindt, om na te gaan of uw dossier volledig is. Dat duurt ongeveer 30 dagen. Daarna pas begint de aanvraagprocedure. Na het afleveren van de beslissing zal u die beslissing ook nog moeten bekend maken (aanplakken) en ook dat duurt 30 dagen. Pas daarna kunt u met de werken beginnen.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

 • Indien de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)
 • Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Bevoegde overheid

Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging inzake bevoegdheidsverdeling De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is voor de vergunningsaanvraag, wél de impact van de aanvraag op de omgeving. Dit wordt geregeld in artikel 15 van het decreet, en in de Vlaamse en provinciale lijsten.

De manier waarop u uw dossier moet samenstellen blijft gelijk alsook de termijnen, alleen de bevoegde overheid kan verschillen.

Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan zal u het dossier digitaal moeten indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dient u het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. Ten opzichte van vroeger kan men dus nu ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.

Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is de gemeente bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Let op! Wenst u stedenbouwkundige handelingen in te dienen bij een aanvraag voor een klasse 1-bedrijf, dan is de provincie de bevoegde overheid. U dient dan uw dossier digitaal in bij de provincie.

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen bent u verplicht om uw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. U hoeft uw dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. U kunt steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van uw dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen u en de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht DIGITAAL ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
 • het verkavelen van gronden
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kunnen nog analoog worden ingediend. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.