Praktijkonderzoek Sociaal Middenveld

Stad Gent wil onderzoeken hoe de verhouding tussen lokale overheid en het middenveld beter georganiseerd kan worden.

Wat?

Stad Gent wil samen met het lokale sociale middenveld onderzoeken hoe de verhouding tussen lokale overheid en het middenveld, en de verhouding tussen de organisaties onderling, beter georganiseerd kan worden. Sociale middenveldorganisaties zijn immers nauw verweven met de samenleving. Ze steunen vaak op vrijwilligerswerk en hebben een sterke band met hun doelgroepen. Een krachtig en kritisch middenveld is daarom belangrijk voor de stad in het algemeen en de lokale overheid in het bijzonder.

Sociale middenveld?

Dit zijn alle organisaties en initiatieven (feitelijke verenigingen, burgerinitiatieven, e.d.) die het welzijn en de gelijke kansen van kwetsbare burgers in Gent mee trachten te bevorderen door ontmoeting te organiseren, basiswerk te verrichten, belangen te behartigen of emanciperend te werken, telkens voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Wil je graag de opname van de kick-off (her-)bekijken? Dat kan hieronder.

Doel?

We willen op een transparante manier tot een gedragen visie komen over de samenwerking tussen de stad en het middenveld en het middenveld onderling. Op basis van die visie willen we de samenwerking verbeteren en versterken.

Het praktijkonderzoek zal begin 2021 resulteren in concrete aanbevelingen voor het college van burgemeester en schepenen, stadsmedewerkers en middenveldorganisaties. Op basis van die aanbevelingen zullen we vervolgens samen tot actie overgaan.

Hoe?

Het is een participatief onderzoek: verschillende medewerkers van een divers aantal sociale organisaties én van Stad Gent zullen nauw betrokken worden in allerhande workshops en interviews. Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet álle organisaties en medewerkers betrokken kunnen worden. De onderzoeksmethode is erop gericht om een divers aantal organisaties en medewerkers te betrekken om zo tot de gedragen visie te komen.

In de eerste fase van het onderzoek wordt het fundament van het onderzoek gelegd. Deze fase start met een brede bevraging van het Gentse sociaal middenveld. 

In het inlichtingenformulier voor deelnemers staat meer informatie over het onderzoek, zelf deelname aan het onderzoek en de gegevensverwerking tijdens het onderzoek.

De onderzoeksgroep

Het onderzoek wordt geleid door Prof. Dr. Stijn Oosterlynck (UA) en Els De Waele (wetenschappelijk medewerker, UA), in samenwerking met Miet Lamberts (HIVA - KULeuven), Dr. Lode Vermeersch (HIVA - KULeuven) en Prof. Dr. Filip De Rynck (UGent).

De klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep nemen deel aan sommige workshops en/of interviews, geven de stem van de doelgroepen en de brede sector een plaats in het onderzoek en houden de onderzoeksgroep alert, bijvoorbeeld wanneer er een bepaald segment niet bereikt wordt in het onderzoek.

De middenveldorganisaties die in de klankbordgroep zitten, zijn:

  • Organisaties die etnisch culturele minderheden vertegenwoordigen: FMV, FZOVL, UAV, VOEM en IN-Gent vzw
  • Organisaties die mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie vertegenwoordigen: Sivi vzw, De Zuidpoort vzw, BMLIK vzw en Samenlevingsopbouw Gent
  • De koepelorganisatie voor de LGBTQ+verenigingen in Gent: Casa Rosa
  • Vertegenwoordiging voor mensen met een beperking: Konekt vzw

Meer info kan je vinden in de presentatie.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail naar samenwerking.middenveld@stad.gent