Meer inspraak dankzij burgerpanels en mid­den­veld­par­le­ment

De Stad focust op participatie met onder meer gelote burgerpanels en een middenveldparlement. Ook worden de wijken nog meer versterkt.

Naast het wijkbudget komen er nog acties om de wijken te versterken, zoals de introductie van het wijk-DNA, straatambassadeurs en extra leefstraten. De Stad Gent focust ook op participatie met onder meer gelote burgerpanels en een middenveldparlement.

Van burgerpanel tot stadsacademie

Het voorontwerp van de beleidsnota ‘wijkbeleid en beleidsparticipatie’ wordt vandaag, op woensdag 7 oktober 2020, besproken op de commissie welzijn en participatie. Het voorontwerp zet de krachtlijnen van het beleid uit. De Stad Gent wil participatie nog steviger in het Gentse DNA verankeren.

Voor het gekende wijkbudget loopt op dit moment een project met een geloot burgerpanel, dat zelf beslist welke projecten budget krijgen. De Stad bekijkt of gelote burgerpanels ook een rol krijgen in de besluitvorming van het stadsbestuur zelf.

In 2021 gaat bovendien een middenveldparlement van start, waarin sociale initiatieven met elkaar en het stadsbestuur overleggen om de onderlinge samenwerking bevorderen. Gent blijft ook een actieve partner in de stadsacademie, getrokken door de Universiteit Gent. Daarin kunnen alle Gentse kennisinstellingen informatie uitwisselen met de Stad Gent en het middenveld. De Stad maakt bovendien meer ruimte voor initiatieven van burgers zelf: door fysieke ruimte ter beschikking te stellen, maar ook door initiatiefnemers te ontzorgen op administratief vlak. Daarvoor komt er een incubator voor burgerinitiatief.

Het stadsbestuur heeft zich tot slot geëngageerd om in alle beleidsdomeinen meer ruimte te geven aan inspraak en participatie. Stadsmedewerkers krijgen een opleiding om dat in goede banen te leiden.

Meer inspraak en initiatief van burgers en partners in de stad, betekent niet dat de overheid zich terugtrekt, wél dat ze zich anders opstelt. We scheppen voorwaarden en maken ruimte om samen ver­ant­woor­de­lijk­heid op te nemen voor onze stad.' 

Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

Samenleven in de 19de-eeuwe gordel

Het gekende wijkbudget voorziet een recordbedrag van 6,25 miljoen euro voor projecten die inwoners van alle Gentse wijken en deelgemeenten zelf kiezen. De Stad stelt 3 miljoen euro beschikbaar om tijdelijke invullingen van leegstaande panden in te richten als vrijplaatsen voor nieuwe ideeën of buurtinitiatieven.

In alle 25 wijken komt er bovendien een wijkteam, dat alle buurtactoren samenbrengt. Dat wijkteam adviseert het stadsbestuur over lokale prioriteiten. Om zicht te krijgen op de wijken en hun bewoners, tekent de Stad Gent ook voor elke wijk een DNA uit.

Daarnaast is het versterken van de wijken in de 19de-eeuwse gordel via buurtwerk een belangrijke pijler van het beleid. Zo zullen straatambassadeurs nieuwe bewoners persoonlijk verwelkomen in de wijk. Het aantal leefstraten stijgt van 15 naar 40, en er komen meer leefpleinen. Met het nieuwe Samen aan Zet-reglement trekt de Stad Gent tot slot jaarlijks meer dan een half miljoen euro uit voor Gentenaars die initiatief nemen om het samenleven een duw in de rug te geven. Er is ook extra budget voor coronaveilige activiteiten.

Iedereen mee

Bij elke actie geeft de Stad Gent extra aandacht aan Gentenaars in een kwetsbare positie. Vooraleer een participatieronde plaatsvindt, worden ze extra begeleid zodat ook zij met kennis en vertrouwen kunnen deelnemen. Wat betreft het wijkbudget, is er 250.000 euro voorzien om hun participatie te versterken.

Op 22 oktober 2020 kan elke Gentenaar feedback geven op de ontwerpnota tijdens een debatcafé.