Beleidsnota's 2020-2025

Hieronder vind je alle beleidsnota's voor de bestuursperiode 2020-2025. Eind 2020 zullen alle nota's definitief zijn goedgekeurd.

Benieuwd naar het beleid voor de komende jaren? Hieronder vind je een overzicht van de ontwerp-beleidsnota's die al opgemaakt zijn. De andere nota's volgen stelselmatig.

ToerismeLuchtkwaliteit en geluidshinderInternationale samenwerkingHR (Personeelsbeleid) | Klimaatplan | Armoede | Gelijke kansen en welzijn | Publiekszaken | Burgerzaken, begraafplaatsen en protocol | Sport | Toerisme | Werk en sociale economie | Economie | Openbaar groen | Proper Gent | Ivago | Drugsbeleid | Leeftijdsvriendelijke stad | Gezondheid | DierenbeleidInternationale solidariteit 

Toerisme is belangrijk voor onze stad. De nota 'Toerisme van de toekomst' focust op een leefbaar en authentiek Gent, voor bezoekers en Gentenaars. Uiteraard leest u in de nota ook hoe stad Gent de sector door de coronacrisis wil loodsen.

 

Te veel luchtvervuiling en lawaai tast de leefbaarheid en gezondheid van alle Gentenaars en Gentbezoekers aan. In deze nota lees je welke acties Stad Gent wil ondernemen om de hinder door luchtvervuiling en geluid te beperken.

 

Deze beleidsnota lijst een 40-tal acties op rond de internationale samenwerking en positionering van onze stad. Lokaal sterk verankerd, met de blik op de wereld. 

 

Met om en bij 6.900 werknemers is Stad Gent een grote werkgever. Zij zetten zich allen in voor Gent en voor de Gentenaars. In deze beleidsnota lees je hoe Stad Gent de komende jaren wil inzetten op een vernieuwend, zorgend, dynamisch, positief en stimulerend personeelsbeleid.

 

Het klimaatplan 2020-2025 is het derde Gentse klimaatplan. Dit plan van het voltallige stadsbestuur heeft raakvlakken met zowat alle beleidsdomeinen. 

 

Het Gentse Armoedebeleidsplan formuleert 16 ambitieuze doelstellingen om armoede te voorkomen en bestrijden. Het doel? Dat elke Gentenaar menswaardig kan leven en volop kan deelnemen aan het leven in onze stad. 

 

Dit stadsbestuur maakt een duidelijke keuze: met meer mensen en meer middelen zetten we de strijd voor gelijke kansen en welzijn kracht bij. De Stad streeft naar een correcte beeldvorming, wil een vuist maken tegen alle vormen van discriminatie en racisme, zet in op samenwerking, ondersteunt kleine en grotere organisaties,... Hierover en veel meer lees je in de beleidsnota Gelijke kansen en Welzijn.

Het 'Actieplan Toegankelijkheid 2020-2021' hoort als bijlage bij deze nota.

 

In de beleidsnota Publiekszaken staan in totaal meer dan 30 acties om de dienstverlening aan de Gentse loketten de komende jaren nog efficiënter en klantvriendelijker te maken. Dit zal onder meer gebeuren door het uitrollen van het werken op afspraak aan loketten, een groter digitaal aanbod, Gentinfo bereikbaar maken via nieuwe kanalen en een centraal KAFKA-meldpunt voor klachten.

 

In deze beleidsnota lees je hoe Dienst Burgerzaken wil inzetten op een snelle, persoonlijke en correcte dienstverlening naar de burgers. Verder kom je te weten hoe de Stad zal inzetten op de toegankelijkheid en vergroening van de begraafplaatsen. Ook lees je hoe de logistieke en protocollaire ondersteuning van het stadsbestuur en de diensten van de stad de komende jaren zal evolueren. 

 

De Stad Gent investeert deze legislatuur 55 miljoen euro om Gentenaars aan het sporten te krijgen of te houden. Dat is meer dan ooit. Het bedrag zal vooral gebruikt worden om oudere sportinfrastructuur te renoveren, nieuwe infrastructuur bij te bouwen en een laagdrempelig sportaanbod voor alle Gentenaars verder uit te bouwen.

 

Het toerisme in Gent zal de komende jaren sterk toenemen. Daarom start de Stad Gent op donderdag 21 november 2019 met het inspraaktraject 'Toerisme van de toekomst'. Drie sessies en workshops moeten leiden tot aanbevelingen voor de beleidsnota toerisme, voorzien in mei 2020. De inzet: wil Gent een toeristenstad worden, of een stad met toeristen zijn?

 

Met een ambitieus Arbeidspact voor Gent wil het stadsbestuur diverse uitdagingen aangaan, samen met ondernemers, werknemers, sociale partners, VDAB, arbeidsmarktbemiddelaars, stadsdiensten en vele anderen. Het Gentse beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst krijgt onder de vorm van 5,5 miljoen euro extra middelen tijdens deze legislatuur alvast een stevige basis mee.

 

Het stadsbestuur wil, samen met alle partners, Gent tot een technologiehoofdstad van Europa laten uitgroeien. Deze beleidsnota lijst 75 acties op voor een sterke, future-proof economie in Gent.

 

Met meer groen en natuur in de stad zorgen we voor een gezonde, kwaliteitsvolle leefomgeving voor alle Gentenaars. Lees in de beleidsnota de dertig acties die het Stadsbestuur de komende jaren voorziet om dit te realiseren. 

 

In de beleidsnota 'Minder sluitstort en zwerfvuil, samen voor een Proper Gent', lees je onder meer hoe de Stad de problematiek van sluikstort en zwerfvuil de komende jaren zal aanpakken.

 

De Stad wil samen met Afvalintercommunale IVAGO verder inzetten op een goeie afvalaanbieding en -inzameling. Over deze en andere doelstellingen van IVAGO, lees je alles in deze beleidsnota. 

 

Het drugsbeleidsplan bevat 56 acties en is opgesteld in nauwe samenspraak met het werkveld onder de regie van de Stuurgroep Drugsbeleid. Dat moet leiden tot een drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik, en met een inclusief beleid voor personen in herstel.

 

In de beleidsnota 'Leeftijdsvriendelijke stad' kom je te weten hoe de Stad de komende jaren het ouderenbeleid in Gent verder wil verbeteren. De belangrijkste leidraad hierbij is het concept ‘8 – 80 cities’: ingrepen in het publieke domein die goed zijn voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, zijn goed voor iedereen.

 

Het stadsbestuur zet in op een sterk gezondheidsbeleid en verdubbelt het budget voor acties die zijn pioniersrol op dat vlak verder zet. In de beleidsnota lees je mee en verneem je over welke concrete acties het gaat.

 

In de beleidsnota Dierenbeleid worden de acties voorgesteld die het stadsbestuur tijdens de bestuursperiode 2020-2025 wil nemen om een efficiënt dierenbeleid verder te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Gent is een solidaire stad in hart en nieren. Lees in de beleidsnota hoe de Stad de komende jaren die internationale solidariteit wil verankeren en versterken.