Samen aan Zet

Subsidie voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen.

CORONA UPDATE:

Samen aan Zet is een subsidie die kan aangevraagd worden voor elk initiatief dat ontmoeting tussen mensen stimuleert, mensen informeert, of bepaalde groepen versterkt. Mensen samenbrengen is hierbij een voorwaarde. In deze corona-tijden lijkt een subsidieaanvraag dus niet mogelijk. Toch is er ook nu nood aan initiatieven om mensen te verbinden, te informeren, te versterken. Het komt er dus op aan om creatief aan de slag te gaan en manieren te vinden om initiatieven anders vorm te geven, zodat het voor iedereen veilig blijft. Het team Samen aan Zet staat klaar om je daarbij te helpen, telefonisch op 09 266 55 10 of via e-mail op samenaanzet@stad.gent.

Update: hoe weet je of je event COVID-veilig is?

De Vlaamse overheid lanceerde eind juni 2020 een matrix die je kan gebruiken om na te gaan wat het COVID-veiligheidsrisico is van jouw evenement. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.

Klik hier om jouw evenement te testen in de matrix.

 

Waar gaat het over?

Een buurtfeest, een interculturele ontmoeting, een taalcafé, vormingen rond mentale veerkracht bij jongeren, workshops rond gezonde voeding… : al deze activiteiten zijn gericht op elkaar ontmoeten of bevorderen het samenleven en de emancipatie van bepaalde groepen. Met het vernieuwde subsidiereglement Samen aan Zet wil het stadsbestuur dergelijke initiatieven extra aanmoedigen.

Samen aan Zet vervangt  drie bestaande subsidiereglementen: Wijk aan Zet, de subsidie voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en -activiteiten en de subsidie voor gezondheidsprojecten.

De naam ‘Samen aan Zet’ appelleert aan de voorganger ‘Wijk aan Zet’, waarbij bewonersgroepen een subsidie konden aanvragen voor creatieve buurtinitiatieven. Met dit nieuwe reglement horen daar dus ook activiteiten rond welzijn, gelijke kansen en gezondheid bij.

Drie soorten initiatieven komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • CATEGORIE 1: klein- en grootschalige initiatieven die gericht zijn op ontmoetingDaarbij maken we een onderscheid tussen:
  • initiatieven die plaats vinden op één dag of op één locatie
  • alle andere initiatieven
 • CATEGORIE 2: initiatieven die Gentenaars informeren of sensibiliseren
 • CATEGORIE 3: een meerdaags traject dat mensen in een kwetsbare positie samen brengt en sterker maakt

Voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. De aanvraag gebeurt door een vzw, een feitelijke vereniging of een bewonersgroep.
 2. De initiatieven moeten zich richten tot de Gentenaar.
 3. De initiatieven in categorie 1 moeten plaatsvinden op het grondgebied van Gent.
 4. Als de subsidie aangevraagd wordt door een bewonersgroep bevat de aanvraag een lijst van minstens zes handtekeningen van andere bewoners die geen deel uitmaken van de bewonersgroep.
 5. Het toegekende subsidiebedrag mag niet gebruikt worden om eender welke kosten te dekken. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
  • Je mag de subsidie enkel gebruiken voor kosten die je maakt voor het aangevraagde initiatief.
  • Je mag de subsidie niet gebruiken om loonkosten, internationale reis- en verblijfkosten of aankopen van onroerende goederen te dekken.
  • Je mag 20 % van het subsidiebedrag besteden aan uitgaven voor catering.
  • Ook om vrijwilligersvergoedingen te bekostigen, mag je slechts 20 % van het toegekende subsidiebedrag aanwenden. Vrijwilligers van de vereniging of bewonersgroep zelf kunnen geen vergoeding krijgen.
  • Roerende goederen mag je enkel aankopen met de subsidie als die na het initiatief beschikbaar blijven voor de buurt of voor gelijkaardige initiatieven.
 6. Je initiatief mag maximaal 12 maanden duren en moet starten ten laatste 6 maanden na goedkeuring van de subsidie.

Volgende initiatieven komen niet in aanmerking:

 • initiatieven die uitgaan van één individu of die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen; initiatieven die geen openbaar karakter hebben;
 • commerciële initiatieven;
 • erediensten of godsdienstonderricht;
 • initiatieven met partijpolitieke doeleinden;
 • initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving;
 • initiatieven die deel uitmaken van de reguliere werking van de aanvrager.

Bedrag

Het subsidiebedrag verschilt per categorie.

 • Voor categorie 1a wordt een forfaitair bedrag toegekend van € 150, € 300 of € 500.
 • Voor categorie 1b en 2 kan je een subsidie krijgen van maximaal € 2000.
 • Voor categorie 3 kan je maximaal € 5000 ontvangen.

Wanneer kan je een subsidie aanvragen?

 • Kleine subsidiebedragen (categorie 1a) kan je het hele jaar door aanvragen, uiterlijk zes weken voor de datum of start van het initiatief.
 • De overige subsidieaanvragen (categorie 1b, 2 en 3) hebben als uiterlijke indiendatum*:
  • 15 februari (vanaf 2021 is de eerste uiterlijke indiendatum 15 januari)
  • 15 maart
  • 15 mei
  • 15 juli
  • 15 september
  • 15 november

Een onafhankelijke jury beoordeelt elke aanvraag. Ten laatste acht weken na de uiterlijke indiendatum wordt de beslissing meegedeeld aan de aanvrager.

* Wacht niet tot het laatste moment om een aanvraag in te dienen. Zodra de opzet van je initiatief duidelijk is en alle praktische info (data, locatie, ..) gekend, kan je een aanvraag indienen.

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

De papieren aanvraagformulieren (één per categorie) vind je onderaan deze pagina of kan je telefonisch of via e-mail opvragen via samenaanzet@stad.gent en 09 266 55 10. Heel binnenkort kan je via deze pagina ook online een aanvraag indienen.

Vul het in en bezorg het via de post aan Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, ‘Samen aan Zet’, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Je kan het ook inscannen en in bijlage bezorgen aan samenaanzet@stad.gent

Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?
Je kan terecht bij jouw buurtwerker. De contactgegevens van jouw buurtcentrum vind je onderaan deze pagina.

Een afspraak maken?
Heeft de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen enkele bijkomende vragen over je dossier (bv. vragen over ingebrachte kosten) en ga je hierover graag in gesprek met een medewerker, dan kan je een afspraak maken met de dienst. Klik dan hieronder op de knop 'Afspraak maken'. Uiteraard kan je ook telefonisch of via e-mail terecht bij het team Samen aan Zet.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?


Categorie 1a

 • De bevoegde diensten (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en Dienst Ontmoeten en Verbinden) gaan na of de aanvraag ontvankelijk is en toetsen de aanvraag aan het reglement.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing ten laatste zes weken na het indienen van de aanvraag en brengt de aanvrager binnen de vijf werkdagen na de beslissing op de hoogte.

Categorieën 1b, 2 en 3

 • Een onafhankelijke jury beoordeelt de aanvragen volgens een aantal criteria. Deze criteria worden hieronder grosso modo opgesomd.Je vindt de beoordelingscriteria ook terug in het reglement (Artikel 7, §2).
 • De jury formuleert binnen één maand na elke indiendatum een advies en uiterlijk twee weken later beslist het college van burgemeester en schepenen of de subsidie al dan niet wordt toegekend.
 • De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen binnen de tien werkdagen.

 

Bij het beoordelen van de aanvragen en bij het toekennen van een subsidiebedrag in categorie 1b, 2 en 3 houdt de jury rekening met een aantal criteria:

 • Hoeveel mensen wil jullie bereiken?
 • Is jullie initiatief gespreid over meerdere dagen of locaties?
 • Werken jullie samen met andere organisaties?
 • Welke inspanningen doen jullie:
  • om het initiatief toegankelijk te maken
  • om een divers publiek te bereiken
 • Is jullie aanpak vernieuwend?
 • Doen jullie een beroep op deskundigen?
 • ...

Al deze vragen komen aan bod bij het invullen van het aanvraagformulier.

Reglement

Aanvraagformulier categorie 1a

Klik hier DOCX (554.96 KB)

Aanvraagformulier categorie 1b

kKik hier DOCX (563.55 KB)

Aanvraagformulier categorie 2

Klik hier DOCX (562.28 KB)

Aanvraagformulier categorie 3

Klik hier DOCX (562.7 KB)