Adviesraad Onroerend Erfgoed

De adviesraad ondersteunt de Stad Gent bij de uitvoering van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed.

Op 1 juli 2023 werd de Stad Gent een onroerenderfgoedgemeenteConform de Vlaamse beleidsprioriteiten moet de Stad Gent als erkende onroerenderfgoedgemeente een adviesraad betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed.

Wat doet de Adviesraad Onroerend Erfgoed? 

De adviesraad ondersteunt de stad Gent via haar adviezen en bewaakt de geïntegreerde werking met andere belangrijke beleidsdomeinen, waaronder ruimtelijke ordening. De adviesraad zal de Stad Gent niet-bindend adviseren over het onroerend erfgoedbeleid en de Stad ondersteunen bij het vergroten van het draagvlak voor onroerend erfgoed. Dit kan zowel op vraag van het College van burgemeester en schepenen gebeuren als op proactieve wijze.

  • De adviesraad adviseert het College van burgemeester en schepenen niet-bindend bij de opmaak van beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld de evaluatie van en aanpassingen aan de beleidsvisie onroerenderfgoedzorg, masterplannen, erfgoedinventarissen, erfgoedbeheerplannen, afwegingskaders, subsidiereglementen i.f.v. erfgoedzorg, RUP’s , …), bij grote stadsontwikkelingsprojecten, concrete (bouw)projecten en/of werken aan openbaar domein die impact hebben op het onroerend erfgoed  
  • De adviesraad kan op eigen initiatief het College van burgemeester en schepenen niet-bindend adviseren door dossiers zelf op de agenda te plaatsen.
  • De adviesraad ondersteunt de Stad Gent in het vergroten van het draagvlak rond onroerend erfgoed. Zij geeft advies over de publieksmomenten.

Wie is lid van de adviesraad? 

De adviesraad is samengesteld uit leden vanuit het middenveld, deskundigen ruimtelijk beleid en deskundigen Onroerend erfgoed. De samenstelling is goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2023.

Hoe werkt de adviesraad? 

De werking van de adviesraad is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. De adviesraad wordt aangesteld voor een bepaalde duur, namelijk tot aan de installatie van de nieuwe Gecoro voor de legislatuur 2024-2030.

De adviesraad komt in principe tweemaandelijks samen, met een minimum van 5 keer per jaar.