Bulletin van vragen en antwoorden

Overzicht van de door de gemeenteraadsleden gestelde vragen en de antwoorden van het college van burgemeester en schepenen hierop.

Raadpleeg de bulletins van vragen en antwoorden

Het bulletin van vragen en antwoorden verschijnt maandelijks. Het meest recente overzicht is het bulletin van december 2022De vorige bulletins staan onderaan bij 'documenten' gebundeld per jaar. 

Deze bulletins bevatten zowel de schriftelijke vragen als de mondelinge vragen gesteld in de commissies en het vragenuur, met de antwoorden van het college hierop. De bijlagen staan niet in de bulletins, omdat deze mogelijks vertrouwelijke informatie bevatten.
Wil je een bijlage opvragen? Dan kan je mailen naar bestuursondersteuning@stad.gent of dit webformulier invullen. Op de webpagina rond 'bestuursdocumenten opvragen' lees je hoe Stad Gent jouw aanvraag behandelt.

Soorten vragen

Gemeenteraadsleden hebben het recht om zich te informeren over het bestuur van de gemeente en het OCMW. Zij kunnen deze vragen schriftelijk of mondeling stellen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. Het Gentse stadsbestuur maakte hierover afspraken.

Schriftelijke vragen

De eerder technische vragen en vragen over cijfermateriaal of interpretatie van cijfermateriaal die het inzamelen, interpreteren, inventariseren of verwerken van informatie vereisen en waarvoor enige tijd vereist is om een gedegen antwoord voor te bereiden, richten de raadsleden schriftelijk aan het college.

Mondelinge vragen in de commissies

Inhoudelijk-technische vragen over de inhoud of stand van zaken van dossiers waarvoor binnen een beperkte termijn de nodige gegevens kunnen worden ingezameld en een antwoord kan worden voorbereid, stellen de raadsleden tijdens de commissie bevoegd voor de betreffende materie.

Mondelinge vragen in het vragenuurtje

Vragen over het bestuur van de gemeente, met uitzondering van vragen tot mededeling van de inhoud van stukken die niet onder het inzagerecht vallen, kunnen raadsleden stellen tijdens het vragenuurtje.

Dit vragenuurtje gaat telkens door op dezelfde dag als de OCMW- en gemeenteraad. Het start om 18 uur.

Mondelinge vragen (interpellaties) in de gemeenteraad

Vragen om politieke of beleidsdebatten uit te lokken, stellen de raadsleden tijdens de gemeenteraad.