Bestuursdocumenten opvragen

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Je kan bijvoorbeeld verslagen, besluiten van het college van burgemeester en schepenen, jouw eigen OCMW-dossier,... opvragen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Bedrag

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.

Voor een kopie, kunnen Stad en OCMW Gent een retributie aanrekenen. Hiervoor is het retributiereglement van 18 december 2019 voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties van toepassing.

Procedure

Aanvraag

Je kan op twee manieren een aanvraag indienen:

1. Je kan jouw aanvraag indienen via het webformulier. Uw aanvraag komt automatisch bij de Dienst Bestuursondersteuning terecht.

2. Je kan jouw aanvraag ook schriftelijk indienen, bij voorkeur bij de Dienst Bestuursondersteuning. In de aanvraag vermeld je:

  • jouw naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal, papier...).

Je kan hiervoor gebruik maken van het downloadbare aanvraagformulier. Je geeft het af bij de betrokken dienst of je stuurt het op naar de Dienst Bestuursondersteuning (Botermarkt 1, 9000 Gent of bestuursondersteuning@stad.gent).

Behandeling van de aanvraag

De Dienst Bestuursondersteuning registreert jouw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 20 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen.
De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep?

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur.

Regelgeving