Belasting woningen zonder inschrijving bevolkingsregister

De Stad Gent heft een belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Waar gaat het over?

Een 'woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister' is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de Stad Gent maar die wel in gebruik is. Vroeger stond deze belasting bekend als de belasting op tweede verblijven. 

OPGELET

De 'Belasting op leegstaande woningen en gebouwen' is een andere belasting. Indien de woning niet in gebruik is komt deze in aanmerking voor leegstand. Lees meer over het reglement 'Belasting op leegstaande woningen en gebouwen'.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zie artikel 4 van het reglement). 

Hieronder verstaan we:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal of van erfpacht
  • het vruchtgebruik

Hoeveel kost het?

De belasting is niet deelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Het tarief kan je terugvinden in artikel 3 van het reglement.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Je moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.
Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 5 van het reglement.

OPGELET

Vanaf 1 januari 2021 komen enkel studentenhuizen in aanmerking voor een eventuele vrijstelling op basis van een conformiteitsattest.
De definitie van een studentenhuis kan u nalezen in het reglement (Artikel 2, paragraaf 4). Een appartement gelegen in een meergezinswoning/appartementsgebouw wordt nooit beschouwd als een
studentenhuis.

Regelgeving

Belastingreglement op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister

Belasting woningen zonder inschrijving bevolkingsregister