Belasting verstrekken logies

Belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden.

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden. Deze staan beschreven in artikel 2 van het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

 

Hoeveel kost het?

§1 De belasting wordt berekend per overnachting en per persoon, ongeacht of de concrete overnachting al dan niet betalend is.
     De belasting is verschuldigd per semester.
     In afwijking van § 1 wordt de belasting voor uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen, forfaitair berekend.
Je kan de berekeningen nalezen in het reglement

Welke stappen zijn er?

Registerplicht

Bijhouden van register waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld. Wie dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen. 

Uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen, worden forfaitair berekend. (Zie "Hoeveel kost het?")

Aangifte

Ten laatste veertien dagen na elk semester van het aanslagjaar moeten de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen (zie artikel 5 § 1) teruggestuurd worden naar de bevoegde administratie (Stadsbelastingen). Deze registerbladen gelden als aangifte.

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je krijgt een voorstel van aangifte per semester. Je moet dit niet terug sturen indien er geen wijzigingen zijn. Dit is enkel voor de logies die een forfait bedrag betalen per bed. 
  • Je krijgt een aangifte of register. Dit stuur je terug per semester. Op 15 juli voor semester 1 en op 15 januari voor semester 2.
  • Indien je geen aangifte ontvangt, contacteer dan de Stadsbelastingen. 

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld:

1. de logiesverstrekkende bedrijven erkend als hostel met label jeugdtoerisme.

2. logiesverstrekkende bedrijven bedoeld onder artikel 3 van het decreet houdende het toeristische logies.

3. de overnachtingen die geboekt worden via het Steunpunt Vakantieparticipatie.

4. de overnachtingen in kamers die tijdelijk niet ter beschikking staan van de toeristische markt, maar op uitdrukkelijke vraag van de Stad Gent of een Gentse instelling voor hoger onderwijs worden ingezet voor de tijdelijke invulling van stedelijke doelstellingen, met inbegrip van studentenhuisvesting.

 

Regelgeving

Belasting op het verstrekken van logies

Belasting verstrekken logies