Belasting mobiele reclame zichtbaar openbare weg

Mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.

Waar gaat het over?

Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zicht richt tot het publiek op de openbare weg. Ongeacht de aard van de drager en het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst, kan hij worden verplaatst of uit elkaar genomen.

Als mobiele reclame wordt beschouwd: elke reclame op een drager die wordt verplaatst, ongeacht de wijze waarop de verplaatsing wordt gerealiseerd, dus onder meer met behulp van motoren of menselijke kracht.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de reclamevoering op de drager beheert en/of exploiteert. Dit kan de houder zijn van het zakelijk recht van de reclamedrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de drager exploiteert.

 

Hoeveel kost het?

Zie artikel 4 van het reglement voor alle tarieven. 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

De aangifte moet ingediend worden bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier uiterlijk de werkdag vóór de aanvang van het voeren van de reclame.

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien je geen aangifte ontvangt, kun je steeds een aangifte doen op basis van een blanco formulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

 

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Regelgeving

Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg

Belasting mobiele reclame zichtbaar openbare weg