Belasting bedrijfsvestigingen (geldig t.e.m. 31/12/2021)

Aangifte bedrijfsvestigingen met een belastbare oppervlakte groter dan 500 m².

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op de bedrijfsvestigingen die op 1 januari van het aanslagjaar in gebruik zijn op het grondgebied van de Stad Gent en met een belastbare oppervlakte groter dan 500 m² (inclusief o.m. parking, groenzones, toegangswegen, gemeenschappelijke delen, …).

Pas op!
Vanaf 2022 wordt dit reglement vervangen door een vernieuwde algemene bedrijfsbelasting. Meer info kan je terugvinden op volgende pagina: Hervormde algemene bedrijfsbelasting in Gent

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of de rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een bedrijfsvestiging exploiteert, en/of een vrij beroep of een andere zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit of andere activiteit met winstgevend oogmerk uitoefent, en die een bedrijfsvestiging gebruikt of tot gebruik voorbehoudt.

Wanneer?

U moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Stopzetting of verhuis?

De uitbater van een bedrijfsvestiging moet binnen de maand de stopzetting of het starten van een nieuw bedrijf meedelen. Dit kan via e-mail naar stadsbelastingen@stad.gent.

 

 

Hoeveel kost het?

§1. Agrarische bedrijfsvestigingen:

Tarief in euro 2020 2021
eerste schijf* (forfait) 115 116
Landbouw boven 20ha (per ha) 6 6
Tuinbouw open lucht boven 5 ha (per ha) 23 23
Tuinbouw serres boven 5 000m² (per m²) 0.02 0.02


* In de eerste schijf is begrepen de eerste 20ha landbouwoppervlakte, de eerste 5ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of de eerste 5.000m² tuinbouwoppervlakte in serres.

§ 2. Recreatieve bedrijfsvestiging:

Tarief in euro 2020 2021
Tot en met 5ha (forfait) 115 116
Boven 5ha (per ha) 23 23

§ 3. Overige bedrijfsvestigingen

Tarief in euro 2020 2021
Tot en met 2.500m² (forfait) 573 582
Boven 2.500m² (per m²) 0.22 0.22

Zie ook artikel 4 van het reglement belasting op de bedrijfsvestigingen.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld:

§1. De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180, 181 en 182 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

§2. Nieuwe bedrijfsvestigingen voor een periode van drie jaar volgend op de aanvang van de bedrijfsvestiging. Hiermee wordt bedoeld vestigingen van belastingplichtigen die voorheen geen bedrijfsvestiging exploiteerden op het grondgebied van Gent, en die evenmin ontstaan zijn door wijziging, samenvoeging of splitsing, juridisch of op een andere wijze, van dergelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon of erdoor is opgericht.

Zie ook artikel 6 van het reglement belasting op de bedrijfsvestigingen.

Regelgeving

Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen

Gelijkaardige producten

Bezwaarschrift stedelijke belastingen