Belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zogenaamde 'tweede verblijven')

De Stad Gent heft een belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een 'woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister' is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de Stad Gent of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend (zie artikel 2 van het reglement belasting op de woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister).

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zie artikel 4 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

Wanneer?

U moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd.

Tarief in euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  1.200 1.220 1.500 1.526 1.551 1.578

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Vrijstellingen (zie artikel 5 van het reglement belasting op de woningen zonder inschrijvingen in het bevolkingsregister).

OPGELET

Het reglement op de belasting op de woningen zonder inschrijvingen in het bevolkingsregister is gewijzigd: vanaf 1 januari 2019 zijn de criteria voor de vrijstelling voor gebruik door studenten strenger. De studio's en/of kamers moeten namelijk beschikken over een conformiteitsattest. Op deze wijze wil de Stad Gent de woonkwaliteit van de studentenhuisvesting verbeteren.

U leest alles over het conformiteitsattest op deze pagina.

Regelgeving

Belastingreglement op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister