Belasting op mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg

Mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.

Inhoud

Waar gaat het over?

Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zicht richt tot het publiek op de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij worden verplaatst of uit elkaar genomen.

Als mobiele reclame wordt beschouwd: elke reclame op een drager die wordt verplaatst, ongeacht de wijze waarop de verplaatsing wordt gerealiseerd, dus onder meer met behulp van motoren of menselijke kracht.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de reclamevoering op de drager beheert en/of exploiteert. Dit kan de houder zijn van het zakelijk recht van de reclamedrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de drager exploiteert.

Wanneer?

De aangifte moet ingediend worden bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier uiterlijk de werkdag vóór de aanvang van het voeren van de reclame.

Hoeveel kost het?

a. Voor de mobiele reclame op dragers die niet hoofdzakelijk met het opzet van reclamevoering op de openbare weg worden verplaatst bedraag de belasting:

Tarief in €/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standaard
Dagtarief 4 4 4 4 4 4
Maximumtarief 80 81 83 84 86 87
Dynamische drager
Dagtarief 10 10 10 11 11 11
Maximumtarief 200 203 207 210 214 218

b. Voor mobiele reclame op dragers die hoofdzakelijk met het opzet van reclame op de openbare weg worden verplaatst bedraag de belasting:

Tarief in €/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Standaard
Dagtarief 80 81 83 84 86 87
Maximumtarief 1.600 1.627 1.655 1.683 1.712 1.741
Dynamische drager
Dagtarief 200 203 207 210 214 218
Maximumtarief 4.000 4.068 4.137 4.207 4.279 4.352

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. 

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien je geen aangifte ontvangt, kun je steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

 

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 5 van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Regelgeving

Belastingreglement op reclame zichtbaar van op de openbare weg