Belasting op het verstrekken van logies

Belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden. Deze staan beschreven in artikel 2 van het decreet houdende de toeristische logies van 5 februari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkend bedrijf uitbaat.

 

Hoeveel kost het?

§1 De belasting wordt berekend per overnachting en per persoon, ongeacht of de concrete overnachting al dan niet betalend is.
     De belasting is verschuldigd per semester.
     De belasting bedraagt 2,83 euro (excl. BTW) per overnachting en per persoon vanaf 18 jaar.

     In afwijking van § 1 wordt de belasting voor uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen, forfaitair berekend.
     De belasting bedraagt 155 euro per slaapplaats per semester voor de eerste twee slaapplaatsen, en 77,50 euro per slaapplaats per semester vanaf de derde slaapplaats.

Welke stappen zijn er?

Registerplicht

Bijhouden van register waarin per nacht het aantal personen en het aantal bezette kamers wordt vermeld. Wie dergelijk register niet ontvangt moet dit spontaan vragen. 

Uitbatingen die niet over de nodige permanentie beschikken om aan de registerplicht te voldoen, worden forfaitair berekend. (Zie "Hoeveel kost het?")

Aangifte

Ten laatste veertien dagen na elk semester van het aanslagjaar moeten de ingevulde, ondertekende en gedateerde registerbladen (zie artikel 5 § 1) teruggestuurd worden naar de bevoegde administratie (Stadsbelastingen). Deze registerbladen gelden als aangifte.

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je krijgt een voorstel van aangifte per semester. Je moet dit niet terug sturen indien er geen wijzigingen zijn. Dit is enkel voor de logies die een forfait bedrag betalen per bed. 
  • Je krijgt een aangifte of register. Dit stuur je terug per semester. Op 15 juli voor semester 1 en op 15 januari voor semester 2.
  • Indien je geen aangifte ontvangt, contacteer dan de Stadsbelastingen. 

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen (t.a.v. Stadsbelastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of de datum van de contante inning.

Je dient het bezwaarschrift schriftelijk in, ondertekend en gemotiveerd door de belastingschuldige of vertegenwoordiger. Vermeld de naam, hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige. 
Vermeld ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. Als je wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet je dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld:

1. de logiesverstrekkende bedrijven erkend als hostel met label jeugdtoerisme.

2. logiesverstrekkende bedrijven bedoeld onder artikel 3 van het decreet houdende het toeristische logies.

3. de overnachtingen die geboekt worden via het Steunpunt Vakantieparticipatie.

4. de overnachtingen in kamers die tijdelijk niet ter beschikking staan van de toeristische markt, maar op uitdrukkelijke vraag van de Stad Gent of een Gentse instelling voor hoger onderwijs worden ingezet voor de tijdelijke invulling van stedelijke doelstellingen, met inbegrip van studentenhuisvesting.

 

Regelgeving

Belasting op het verstrekken van logies