Drank­ver­gun­ning vaste drank­ge­le­gen­heid

Hier vind je informatie over de aanvraagprocedure van een drankvergunning voor vaste horeca- of handelszaken.

Inhoudstafel

Beschrijving

Baat je een handelszaak (bv. kapper, kledingzaak, …) of horecazaak uit en schenk je alcoholische dranken? Dan dien je in het bezit te zijn van een drankvergunning.

 • Voor horecazaken zit deze vervat in het horeca-attest, dat je hier aanvraagt.
 • Een handelszaak die alcohol serveert, vraagt een drankvergunning aan volgens deze procedure.

Voorwaarden

Om een toelating te krijgen om alcohol te schenken voor gebruik ter plaatse dien je enerzijds in orde te zijn met een aantal hygiëne-eisen. Anderzijds dien je te bewijzen dat je je niet bevindt in een uitsluiting. Dit bewijs je door het toevoegen van een uittreksel strafregister 596/1-8 dranken bij je aanvraag.

Hygiëne-eisen

 • de vaste drankgelegenheid dient over voldoende hygiënische toiletten en wastafels te beschikken welke door deur, venster of raampje rechtstreeks op de open lucht uitgeven of voorzien zijn van een mechanische afzuiging, en welke bovendien, indien zij niet buitenshuis kunnen staan, voorzien zijn van doelmatige middelen tot doorlopende luchtverversing. Elk toilet dient voorzien te zijn van een geurafsluiter en van een waterspoeling en mag niet rechtstreeks met de verbruikszaal in verbinding staan (sas);
 • de vaste drankgelegenheid moet minimaal 2,75 meter hoog zijn en minimaal 90m³ inhoudsruimte hebben;
 • de vaste drankgelegenheid moet van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten aan deze bestemming aangepast zijn en niet tot huiselijk gebruik dienen;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voorzien zijn van verwarmingsmiddelen waardoor een voldoende temperatuur kan behouden worden. Eventuele haarden moeten verbonden zijn met een schoorsteen die behoorlijk trekt. De verwarmingstoestellen mogen in geen geval giftige uitwasemingen geven in de lokalen;
 • indien de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen gebruik maken van kunstmatige verlichting moet er steeds een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte worden verzekerd;
 • in de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voldoende verlucht zijn;
 • de vaste drankgelegenheid dient de geldende rookreglementering na te leven.

Uitsluitingsgronden

De uitbater of de aangestelde mag zich niet in een van volgende uitsluitingsgronden bevinden:

Wanneer je enkel gegiste dranken serveert (zoals bier, wijn, schuimwijn,…) mag je niet:

 • veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII, titel VII, Boek II van het Strafwetboek;
 • veroordeeld zijn wegens heling;
 • veroordeeld zijn wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenwedrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenwedrennen;
 • driemaal veroordeeld zijn wegens het slijten van geestrijke dranken;
 • vallen onder artikel 4 van de wet van 10 juni 1947 betreffende accijnzen en douanen;
 • een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie houden of hebben gehouden; het verval wordt opgehouden zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of door een rechterlijke beslissing;
 • een slijterij exploiteren in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is gevestigd, behalve wanneer dat kantoor slechts langs de openbare weg verbinding met de slijterij heeft.

Wanneer je sterke én gegiste dranken wenst te serveren zoals alle gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank zoals alchoholpops, cocktails,… en alle dranken, ook niet-gedistilleerde met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.  mag je niet:

 • veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII van titel VII van Boek II van het Strafwetboek;
 • veroordeeld zijn wegens heling;
 • veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenrennen;
 • veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf wegens fraude van rechten of taksen op alcohol of andere sterke drank, ingevoerd, binnengebracht uit een andere lidstaat of hier te lande vervaardigd, in het bijzonder wegens geheime vervaardiging van alcohol of een daarmee gelijkgesteld delict evenals wegens sluikinvoer, onregelmatig bezit of vervoer van alcohol of andere sterke drank;
 • een huis van ontucht houden of hebben gehouden; het verval bestaat zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen of door een rechterlijke beslissing;
 • een drankgelegenheid exploiteren in een gebouw waarin een arbeidsbemiddelingsbureau, een bevrachtingskantoor of een aanwervingsbureau gevestigd is, behalve wanneer dat bureau of kantoor geen andere toegang naar de drankgelegenheid heeft dan de openbare weg;
 • door onbekwamen; dit verbod geldt niet wanneer de drankgelegenheid feitelijk wordt geëxploiteerd door een persoon die de onbekwame vertegenwoordigt.

Bedrag

Gratis

Procedure

Horecazaken

Horecazaken die alcoholische dranken serveren dienen minimaal 30 werkdagen, of 45 werkdagen (indien de voor publiek toegankelijke ruimte groter of gelijk is aan 100 m²), voor het openen van de zaak een horeca-attest aan te vragen. De drankvergunning zit vervat in het horeca-attest.

Handelszaken

Handelszaken die alcoholische dranken serveren dienen minimaal 30 werkdagen vóór het openen van de vaste drankgelegenheid een aanvraag tot het bekomen van een drankvergunning in en kunnen dit doen als volgt:

Gemakkelijk en snel online:

 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad het uittreksel uit het strafregister 596/1-8 op van alle uitbaters en vennoten die gekend zijn in het KBO of Staatsblad.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar de Dienst Economie, t.a.v. het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel papieren aanvraag:

 • Download het PDF-formulier hieronder, druk het af en vul het in.
 • Je kan het formulier ook aanvragen bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).
 • Vergeet niet je uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken toe te voegen.
 • Verzend ze naar de Dienst Economie, t.a.v. het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Botermarkt 1, 9000 Gent

Wat na je aanvraag?

Indien na onderzoek blijkt dat alle vereiste informatie en/of documenten werden ingediend, ontvang je een bewijs dat administratief alles werd volbracht.

De horecacoach zal indien nodig vervolgens een afspraak maken om je handelszaak te onderwerpen aan een hygiënecontrole.

Aan de aanvrager wordt binnen een termijn van 30 of 45 (indien de publiek toegankelijke ruimte groter is dan of gelijk aan 100 m²) werkdagen de vergunning afgeleverd.

De Stad Gent behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden van voornoemde termijn af te wijken en bijgevolg een langere termijn voor aflevering van de drankvergunning te voorzien.

Indien na onderzoek blijkt dat niet alle vereiste informatie en/of documenten werden ingediend, wordt aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld dat binnen een termijn van 2 maanden na deze mededeling de ontbrekende informatie en/of documenten dienen te worden aangeleverd.
Indien deze niet binnen voornoemde termijn niet wordt aangeleverd, vervalt de aanvraag.