Drank­ver­gun­ning reizende drank­ge­le­gen­heid

Hier vind je informatie over de aanvraagprocedure van een drankvergunning voor reizende drankgelegenheden (bv. foodtruck, marktkraam).

Inhoudstafel

Beschrijving

Een reizende drankgelegenheid is een drankgelegenheid die gehouden wordt in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, in kermiskramen, loodsen, tenten of andere inrichtingen welke doorgaans van de ene naar de andere plaats worden overgebracht. 

Voorwaarden

Om een drankvergunning reizende drankgelegenheid te bekomen mag je je niet in volgende uitsluitingsgronden bevinden. 

Uitsluitingsgronden bij het schenken van gegiste dranken

Wanneer je enkel gegiste dranken wenst te serveren (zoals bier, wijn, schuimwijn,…) mag je niet:

 • veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII, titel VII, Boek II van het Strafwetboek;
 • veroordeeld zijn wegens heling;
 • veroordeeld zijn wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenwedrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenwedrennen;
 • driemaal veroordeeld zijn wegens het slijten van geestrijke dranken;
 • vallen onder artikel 4 van de wet van 10 juni 1947 betreffende accijnzen en douanen;
 • een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie houden of hebben gehouden; het verval wordt opgehouden zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of door een rechterlijke beslissing;
 • een slijterij exploiteren in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is gevestigd, behalve wanneer dat kantoor slechts langs de openbare weg verbinding met de slijterij heeft.

Uitsluitingsgronden bij het schenken van gegiste en sterke dranken

Wanneer je sterke én gegiste dranken wenst te serveren namelijk:

 1. alle gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank  zoals alchoholpops, cocktails,…
 2. alle dranken niet-gedistilleerde dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.

  mag je niet:
 • veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII van titel VII van Boek II van het Strafwetboek;
 • veroordeeld zijn wegens heling;
 • veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenrennen;
 • veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf wegens fraude van rechten of taksen op alcohol of andere sterke drank, ingevoerd, binnengebracht uit een andere lidstaat of hier te lande vervaardigd, in het bijzonder wegens geheime vervaardiging van alcohol of een daarmee gelijkgesteld delict evenals wegens sluikinvoer, onregelmatig bezit of vervoer van alcohol of andere sterke drank;
 • een huis van ontucht houden of hebben gehouden; het verval bestaat zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september;
 • vallen onder een beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen of door een rechterlijke beslissing;
 • een drankgelegenheid exploiteren in een gebouw waarin een arbeidsbemiddelingsbureau, een bevrachtingskantoor of een aanwervingsbureau gevestigd is, behalve wanneer dat bureau of kantoor geen andere toegang naar de drankgelegenheid heeft dan de openbare weg;
 • onbekwaam zijn; dit verbod geldt niet wanneer de drankgelegenheid feitelijk wordt geëxploiteerd door een persoon die de onbekwame vertegenwoordigt.

Bedrag

Gratis

Procedure

De procedure hangt af van je domicilie of adres van maatschappelijke zetel.

Geen inwoner van Gent of maatschappelijke zetel niet in Gent

Ben je ingeschreven in het bevolkingsregister van een andere gemeente of stad dan Gent of je maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich niet op het grondgebied van Gent dan dien je op verzoek te allen tijde het uittreksel uit het strafregister 596.1-8 dranken voor te leggen. Dit kan je bekomen in je gemeente of stad.

Inwoner van Gent of maatschappelijke zetel in Gent

Ben je officieël ingeschreven in het bevolkingsregister in Gent of de uitbating is in handen van een vennootschap met maatschappelijke zetel in Gent dan dien je minimaal 30 werkdagen vóór het openen van de reizende drankgelegenheid een aanvraag in.

Gemakkelijk en snel online

 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je specifiek nodig hebt.
 • Laad het uittreksel uit het strafregister 596/1-8 op van alle uitbaters en vennoten die gekend zijn in het KBO of Staatsblad.
 • Op het einde krijgt je een bevestiging van je aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is je aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de PDF met de samenvatting van je aanvraag af, plaats er je handtekening op en verzend ze naar de Dienst Economie, t.a.v. het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Botermarkt 1, 9000 Gent.

Minder snel papieren aanvraag

 • Download het PDF-formulier hieronder, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).
 • Voeg vervolgens een uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken toe.
 • verzend ze naar de Dienst Economie, t.a.v. het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG), Botermarkt 1, 9000 Gent.

Wat na je aanvraag

Indien na onderzoek blijkt dat alle vereiste informatie en/of documenten werden ingediend, ontvang je een bewijs dat administratief alles werd volbracht.

Aan de aanvrager wordt binnen een termijn van 30 werkdagen de vergunning afgeleverd indien blijkt dat de aanvrager niet valt onder één van de uitsluitingen.

De Stad Gent behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden van voornoemde termijn af te wijken en bijgevolg een langere termijn voor aflevering van de drankvergunning te voorzien.

Indien na onderzoek blijkt dat niet alle vereiste informatie en/of documenten werden ingediend, wordt aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld dat binnen een termijn van 2 maanden na deze mededeling de ontbrekende informatie en/of documenten dienen te worden aangeleverd.
Indien deze niet binnen voornoemde termijn niet wordt aangeleverd, vervalt de aanvraag.