Vergunning nachtwinkels en belwinkels

Voor elke nieuwe vestiging van een nacht- of belwinkel heb je een vergunning nodig.

Waar gaat het over?

Wat is een nachtwinkel?

Een nachtwinkel is een vestigingseenheid waarvan de netto verkoopsoppervlakte niet groter is dan 150 m², waar geen andere activiteiten plaatsvinden dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die duidelijk en permanent ‘nachtwinkel’ vermeldt.

Wat is een belwinkel?

Een belwinkel is een vestigingseenheid die publiek toegankelijk is en telecommunicatiediensten verleent. Voorbeelden zijn phoneshops, cybercafés, internetcafés, … Zij vallen onder deze vergunningsplicht. De correcte wettelijke benaming is 'privaat bureau voor telecommunicatie'.

Welke stappen zijn er?

Voor een vestigingsvergunning moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden. Je kunt het formulier samen met de nodige bewijsstukken aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).

De vestigingsvergunning is locatiegebonden. Wil je meerdere nachtwinkels of belwinkels starten, dan moet je voor elke nieuwe vestiging een aanvraag indienen.

Binnen de 75 dagen na de aanvraag neemt het college een beslissing. Een vestigingsvergunning kan geweigerd worden op grond van de geografische ligging van de handelszaak. Er wordt hoe dan ook geen vergunning verleend wanneer binnen de 500 meter in vogelvlucht al een nachtwinkel, belwinkel of internetcafé ligt. Het tweede criterium is het advies van de lokale politie rond mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de aangevraagde handelszaak.

Overname nachtwinkel of belwinkel

De gemeenteraad heeft enkele richtlijnen goedgekeurd ingeval van een overname nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. Bij een overname van een nacht- of belwinkel moet geen nieuwe vergunning worden aangevraagd indien de bestaande activiteiten binnen een redelijke termijn worden verdergezet.

-Een (notariële) overeenkomst tot overname, een kredietopening of een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn indicaties dat het om een overname gaat en niet om een nieuwe vestiging.

- De eigenlijke overname dient effectief te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden ofwel na de feitelijke stopzetting door de vorige uitbater (zoals vastgesteld door Gemeenschapswacht of Politie) ofwel na de schrapping in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Regelgeving

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Vergunning nachtwinkels en belwinkels