Poli­tie­ver­or­de­ning betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor tele­com­mu­ni­ca­tie

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 september 2016
Datum van bekendmaking
woensdag 28 september 2016

Beschrijving

De Stad Gent stelt bij wijze van deze politieverordening de voorwaarden vast waaraan de uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd op het grondgebied van de Stad Gent dient te voldoen.