Subsidie korte keten en biologische landbouw aanvragen

Vraag als Gentse landbouwer een subsidie aan tot max. 6000 euro voor het uitbouwen van korte keten of biologische landbouw.

Waar gaat het over?

Eén van de doelstellingen van de Gentse voedselstrategie Gent en Garde is een korte en duurzame voedselketen. Daarom wil de Stad Gent Gentse landbouwers stimuleren om de mogelijkheden van korte keten en biologische landbouw te verkennen en uit te bouwen op hun bedrijf. Wil je als Gentse landbouwer op deze trend inspelen, dan stelt de Stad Gent subsidies beschikbaar voor omschakeling naar korte keten en/of biologische landbouw.

Je kan steun aanvragen voor adviesverlening over de mogelijkheden van korte keten en/of biologische landbouw op je landbouwbedrijf. Via dit advies kan je bijvoorbeeld een antwoord krijgen op de vraag welke vorm van korte keten het best past in jouw bedrijf; of omschakelen naar biologische landbouw ook past bij je bedrijf, hoeveel de benodigde investeringen kosten of aan welke regels je moet voldoen. Daarnaast is er ook steun voor investeringen die nodig zijn om korte keten en/of biologische landbouw uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine om ijs of kaas te maken, het ontwikkelen van een online verkooppunt, investeringen in machines voor biologische teelten of aanpassingen aan een stal om te voldoen aan regels rond dierenwelzijn. 

Het reglement van deze subsidie is geldig sinds 1 november 2021.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent verleent de subsidies onder volgende voorwaarden:

 • Je bent een landbouwer met een landbouwbedrijf op het grondgebied van Gent.
 • Je landbouwbedrijf is structureel gezond (zie details in reglement).
 • Je kan de subsidie aanvragen voor activiteiten die erop gericht zijn om landbouwproducten die op je eigen landbouwbedrijf worden geproduceerd te vermarkten in Gent en/of voor activiteiten gelinkt aan biologische landbouw op je bedrijf.
 • De facturen mogen op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar (te rekenen vanaf de datum van indiening). Je kan de subsidie ook aanvragen voor nog te maken kosten.
 • De subsidie binnen dit reglement mag worden gecumuleerd met andere subsidies, tenzij de andere subsidie(s) co-financiering uitsluiten of tenzij het om dezelfde kosten gaat. 
 • Deze subsidie wordt verleend onder de de-minimissteunregeling. De totale ondersteuning die de landbouwer ontvangt onder de de-minimissteun mag over een periode van 3 belastingjaren het bedrag van 20.000 euro niet overschrijden. 

Het verlenen van de subsidies kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Hoeveel bedraagt de subsidie

 • Adviesverlening korte keten/biologische landbouw: tot 1.000 euro (maximum 60% van je bewezen uitgaven en kosten)
 • Investeringen korte keten/biologische landbouw: tot 5.000 euro (maximum 60% van je bewezen uitgaven en kosten)

Je komt maar 1 keer in aanmerking voor de uitbetaling van de subsidie voor "adviesverlening" en 1 keer voor de subsidie voor "investeringen". Je kan een aparte aanvraag indienen voor de subsidie m.b.t. "adviesverlening" en voor de subsidie m.b.t. "investeringen" of je kan beide subsidies gezamenlijk aanvragen.

Wat heb ik nodig?

 • ondernemingsnummer.
 • een offerte voor het advies en/of de investering die je wil aanvragen OF de facturen hiervan, indien je het advies al verkregen hebt en/of de investering al gemaakt hebt.
 • bewijsstukken dat je bedrijf structureel gezond is (aangiftes/aanslagbiljetten of resultatenrekeningen van de laatste 2 jaar of eender welke andere documenten waaruit dit blijkt).
 • identiteitskaart als je de aanvraag online wil indienen.

Welke stappen zijn er?

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier onderaan deze pagina bij 'documenten'. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie, al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het online webformulier (zie bovenaan deze pagina) in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze dan bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en print het af. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen (Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent) of bij het OOG binnenbrengen.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor adviesverlening en investeringen in korte keten en biologische landbouw voor landbouwers

Subsidie korte keten en biologische landbouw aanvragen