Lopende onderzoeken en bekendmakingen

Bekijk de lopende openbare onderzoeken en dossiers over de vaststelling van plaatsnamen, buurtwegen en werken aan onbevaarbare waterlopen.

Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Openbare onderzoeken en bekendmakingen

R4WO - gedeeltelijke onteigening Liefkensstraat

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft De Werkvennootschap, NV van publiek recht, het onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld voor de omvorming van de R4 West tot primaire weg type I tussen de Ringvaart en de N9 (R4WO-OVA3) (OMV/20220055842) en zoals beschreven in de projectnota van 20 maart 2024 voor “Project Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen. Knoop W9-Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg”.

In dit onteigeningsbesluit zijn de gedeeltelijke eigendommen opgenomen van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de stad Gent:

  • 30ste afd., bekend onder NIS-nummer 44074 sectie C, nr. 536M met een totaal te onteigenen oppervlakte van 503 m², zoals aangeduid als inname nummer SWNO_063 op het plan R4W-GV-I-INN-SWNO-19-1 en een 3D recht van opstal voor 11 m²/357 m³ zoals aangeduid als inname SWNO_063 op het plan R4W-GV-I-INN-SWNO-17-2. Beide plannen zijn opgenomen in bijlage A die bij dit besluit is toegevoegd.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 loopt voor dit onteigeningsbesluit een openbaar onderzoek van zaterdag 25 mei 2024 tot en met maandag 24 juni 2024.

Viaductstraat Wondelgem- definitieve vaststelling gedeeltelijke opheffing

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2024 de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.
De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Getrude Elionpad en Rosalyn Yallowpad

Voor deze nieuwe paden in de verkaveling Vrouwenstraat in Wondelgem zijn deze 2 namen principieel vastgelegd. Over dit dossier loopt een openbaar onderzoek van 13 mei 2024 tot 17 juni 2024.

Rooilijn 80 - Christoffel Columbuslaan

Van 22 mei tot en met 1 augustus 2024 loopt een openbaar onderzoek ter bevestiging van de rooilijn van de Christoffel Columbuslaan.

Rooilijn 81 - aanleg gasvervoerinstallatie in Zelzate, Wachtebeke, Evergem en Gent

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart het openbaar onderzoek goedgekeurd voor het bekomen van een verklaring van openbaar nut voor de aanleg en exploitatie van een gasvervoerinstallatie in privaat domein op het grondgebied van de gemeenten Zelzate, Wachtebeke, Evergem en van de stad Gent.

Volgens de huidige planning wordt ten vroegste gestart met de aanleg van de eerste fase in 2025 na het bekomen van de vereiste vergunningen. In toepassing van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 (Belgisch Staatsblad van 16 maart 1966) betreffende de verklaring van openbaar nut, zal een openbaar onderzoek worden gehouden van 22 april 2024 tot en met 22 mei 2024.

Leidingencluster

Deze procedure kadert binnen een aanvraag van de nv Fluxys Belgium om in samenwerking met North Sea Port een leidingencluster te ontwikkelen in het Gentse havengebied waarmee bedrijven die waterstof produceren kunnen leveren aan de bedrijven die waterstof willen afnemen om te gebruiken in hun industrieel proces. De waterstofleiding zal in Zelzate aansluiten op de waterstofleiding van Gasunie in het Nederlandse deel van de haven zodat er meteen een leidingennet wordt uitgebouwd dat het hele grensoverschrijdende havengebied verbindt. 

Rooilijn 82 - aanleg gasvervoerinstallatie Evergem en Gent

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 maart 2024 het openbaar onderzoek goedgekeurd voor het bekomen van een verklaring van openbaar nut voor de aanleg en exploitatie van een gasvervoerinstallatie in privaat domein op het grondgebied van de gemeente Evergem en de stad Gent. 

Volgens de huidige planning wordt ten vroegste gestart met de aanleg van de eerste fase in 2025 na het bekomen van de vereiste vergunningen. In toepassing van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 (Belgisch Staatsblad van 16 maart 1966) betreffende de verklaring van openbaar nut, zal een openbaar onderzoek worden gehouden van 22 april 2024 tot en met 22 mei 2024.

Leidingencluster

Deze procedure kadert binnen een aanvraag van de nv Fluxys Belgium om in samenwerking met North Sea Port een leidingencluster te ontwikkelen in het Gentse havengebied waarmee bedrijven die waterstof produceren kunnen leveren aan de bedrijven die waterstof willen afnemen om te gebruiken in hun industrieel proces. De waterstofleiding zal in Zelzate aansluiten op de waterstofleiding van Gasunie in het Nederlandse deel van de haven zodat er meteen een leidingennet wordt uitgebouwd dat het hele grensoverschrijdende havengebied verbindt. 

Rooilijn 31 - vaststelling rooilijn J.B. de Gieylaan en Hemelrijkstraat 

Van 6 april 2024 tot 6 mei 2024 loopt een gezamenlijk openbaar onderzoek over de voorlopige vaststelling van de rooilijn van de J.B. de Gieylaan en een gedeelte van de Hemelrijkstraat en over het voorlopig onteigeningsbesluit voor de uitvoering van het rooilijnplan van de J.B.de Gieylaan. 

Gezamenlijk openbaar onderzoek in twee delen

In de gemeenteraad van 25 maart 2024 werden voorlopig vastgesteld:

  • de rooilijn Jean-Baptiste de Gieylaan en het gedeelte van de Hemelrijkstraat, gelegen tussen de rotonde Drie Sleutels (Kortrijksesteenweg) en de Jean-Baptiste de Gieylaan
  • en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit

Deze procedure kadert binnen de aanleg van een veilige fietsinfrastructuur en het terzelfdertijd voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel (met aanleg van een gracht) door de stad Gent en de gemeente De Pinte.

In toepassing van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 zal een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gehouden van 6 april 2024 tot en met 6 mei 2024 dat bestaat uit 2 delen.

Skaldenpark - definitieve vaststelling opheffing buurtwegen t.h.v. deze site

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de gemeenteraad van 26 februari 2024 de definitieve vaststelling goed van de opheffing van de buurtwegen 7 en 55 en van delen van de buurtwegen 1, 2, 6 (vroeger grondgebied Oostakker), 7 (voetweg), 12 en 54, allen t.h.v. de site 'Skaldenpark' in Gent.

Rouenpad - principiële vaststelling plaatsnaam

Het college van burgemeester en schepenen houdt een openbaar onderzoek over de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2024 waarbij voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen Meulesteedsesteenweg en Marseillestraat binnen fase 2 van het groot project gelegen tussen Marseillestraat, New-Orleansstraat, Goedendagstraat en Meulesteedsesteenweg te Gent de naam 'Rouenpad' principieel is vastgesteld.

De termijn van het openbaar onderzoek start op maandag 8 april 2024 en eindigt op maandag 13 mei 2024.

Antoon Catriestraat en Boskeetstraat - onteigeningen

Op 19 augustus 2020 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, een voorlopig onteigeningsbesluit met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van de gewestweg N461 Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Gent.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsbesluit aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 13 mei 2024 tot en met 12 juni 2024.

Hoe verloopt de procedure rond plaatsnaamgeving?

Straten, pleinen, bruggen en parken... ze hebben allemaal hun unieke naam in Gent. Deze naam is belangrijk voor o.a. de hulpdiensten. 
Bij het toekennen van een nieuwe plaatsnaam of om een bestaande plaatsnaam te wijzigen gelden bepaalde regels. Die zijn vastgelegd in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen. 
Alleen de gemeenteraad mag plaatsnamen toekennen of wijzigen.
Wanneer een plaats in Gent een naam moet krijgen, vragen we advies aan het Archief Gent. Het voorstel van de naam leggen we principieel voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
Nadien openen we een openbaar onderzoek voor inspraak van de bevolking (dit loopt 30 dagen) en vragen we advies aan de Cultuurraad. 
Na dit openbaar onderzoek leggen we de definitieve naam voor aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststelling plaatsen we het straatnaambord.