Lopende onderzoeken en bekendmakingen

Bekijk de lopende openbare onderzoeken en dossiers over de vaststelling van plaatsnamen, buurtwegen en werken aan onbevaarbare waterlopen.

Openbaar onderzoek
Openbare onderzoeken en bekendmakingen

Oeverzwaluwpad - principiële vaststelling naam fiets- en wandelpad tussen Langenaarstraat en Drieselstraat in Oostakker

Voor dit fiets- en wandelpad is de naam 'Oeverzwaluwpad' principieel vastgelegd. Over dit dossier loopt een openbaar onderzoek van 10 juni tot 10 juli 2024.

R4WO - gedeeltelijke onteigening Liefkensstraat

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft De Werkvennootschap, NV van publiek recht, het onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld voor de omvorming van de R4 West tot primaire weg type I tussen de Ringvaart en de N9 (R4WO-OVA3) (OMV/20220055842) en zoals beschreven in de projectnota van 20 maart 2024 voor “Project Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen. Knoop W9-Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg”.

In dit onteigeningsbesluit zijn de gedeeltelijke eigendommen opgenomen van de onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de stad Gent:

  • 30ste afd., bekend onder NIS-nummer 44074 sectie C, nr. 536M met een totaal te onteigenen oppervlakte van 503 m², zoals aangeduid als inname nummer SWNO_063 op het plan R4W-GV-I-INN-SWNO-19-1 en een 3D recht van opstal voor 11 m²/357 m³ zoals aangeduid als inname SWNO_063 op het plan R4W-GV-I-INN-SWNO-17-2. Beide plannen zijn opgenomen in bijlage A die bij dit besluit is toegevoegd.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 loopt voor dit onteigeningsbesluit een openbaar onderzoek van zaterdag 25 mei 2024 tot en met maandag 24 juni 2024.

Viaductstraat Wondelgem - definitieve vaststelling gedeeltelijke opheffing

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2024 de gedeeltelijke opheffing van de Viaductstraat te Wondelgem definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.
De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Getrude Elionpad en Rosalyn Yallowpad

Voor deze nieuwe paden in de verkaveling Vrouwenstraat in Wondelgem zijn deze 2 namen principieel vastgelegd. Over dit dossier loopt een openbaar onderzoek van 13 mei 2024 tot 17 juni 2024.

Rooilijn 80 - Christoffel Columbuslaan

Van 22 mei tot en met 1 augustus 2024 loopt een openbaar onderzoek ter bevestiging van de rooilijn van de Christoffel Columbuslaan.

Skaldenpark - definitieve vaststelling opheffing buurtwegen t.h.v. deze site

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de gemeenteraad van 26 februari 2024 de definitieve vaststelling goed van de opheffing van de buurtwegen 7 en 55 en van delen van de buurtwegen 1, 2, 6 (vroeger grondgebied Oostakker), 7 (voetweg), 12 en 54, allen t.h.v. de site 'Skaldenpark' in Gent.

Antoon Catriestraat en Boskeetstraat - onteigeningen

Op 19 augustus 2020 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, een voorlopig onteigeningsbesluit met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van de gewestweg N461 Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Gent.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsbesluit aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 13 mei 2024 tot en met 12 juni 2024.

Hoe verloopt de procedure rond plaatsnaamgeving?

Straten, pleinen, bruggen en parken... ze hebben allemaal hun unieke naam in Gent. Deze naam is belangrijk voor o.a. de hulpdiensten. 
Bij het toekennen van een nieuwe plaatsnaam of om een bestaande plaatsnaam te wijzigen gelden bepaalde regels. Die zijn vastgelegd in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van namen van openbare wegen en pleinen. 
Alleen de gemeenteraad mag plaatsnamen toekennen of wijzigen.
Wanneer een plaats in Gent een naam moet krijgen, vragen we advies aan het Archief Gent. Het voorstel van de naam leggen we principieel voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
Nadien openen we een openbaar onderzoek voor inspraak van de bevolking (dit loopt 30 dagen) en vragen we advies aan de Cultuurraad. 
Na dit openbaar onderzoek leggen we de definitieve naam voor aan de gemeenteraad. Na de definitieve vaststelling plaatsen we het straatnaambord.