Hergebruik van bemalingswater bij bouwwerven

Woon je dichtbij een bouwwerf, dan kan je onder bepaalde voorwaarden het bemalingswater hergebruiken. Op het kaartje vind je de aftappunten.

Spaarzaam omgaan met water is altijd belangrijk, en zeker in droogteperiodes. Onder andere op bouwwerven gaat soms veel water verloren bij het oppompen van grondwater (bemalingen). Daarom zorgt de Stad Gent ervoor dat buurtbewoners dat water, waar mogelijk, kunnen gebruiken.

Vind aftapkranen in jouw buurt

Op deze kaart vind je aftapkranen in je buurt.
Vul rechtsboven je straat in en klik op het zoekicoontje. 
Check de legende om te weten of er een werf is waar bemaling gepland of gestart is. 

Een rood kraantje betekent dat er geen aftapmogelijkheid is omdat

  • het opgepompte grondwater zo dicht mogelijk terug in de grond gebracht wordt of
  • je het water niet kan hergebruiken omwille van het risico op verontreiniging of
  • het een bemaling is die niet door de Stad Gent vergund werd, maar door de Provincie of Vlaanderen. 

Door met de muis op een bemaling te klikken, krijg je extra info over de start- en einddatum van de bemaling.

Wat is een bemaling?

Bij een bemaling wordt op een bouwwerf grondwater opgepompt zodat ondergrondse constructies in droge grond gebouwd kunnen worden. Dit gaat bijvoorbeeld over werven voor kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, funderingen of rioleringswerken. Daarvoor is altijd een omgevingsvergunning of -melding vereist. Ze zijn dus van tijdelijke aard maar het is wel de bedoeling dat er zo weinig mogelijk grondwater verloren gaat.

Door de huidige extreme droogte legt Stad Gent tijdelijk op dat bemalingen peilgestuurd moeten uitgevoerd worden. Dit is een techniek waarbij sensoren ervoor zorgen dat er niet meer grondwater wordt opgepompt dan nodig is om de werken veilig te laten verlopen. Stad Gent onderzoekt of deze maatregel op een meer permanente manier ingevoerd kan worden.

Wat gebeurt er met het opgepompte grondwater?

In het ideale geval wordt het opgepompte water zo dicht mogelijk terug in de grond gebracht via bijvoorbeeld infiltratieputten. Dat schrijft de milieuwetgeving zo voor. In een stedelijke omgeving is dat echter vaak niet mogelijk bij gebrek aan ruimte. Als er ook geen waterloop of regenwaterafvoer nabij is, mag het water in de openbare riolering geloosd worden. Zo kan, jammer genoeg, veel water verloren gaan. Daarom stelt de Stad Gent in dat geval dat het water ter beschikking moet staan van omwonenden als het mogelijk is. In sommige gevallen kan dat voor de veiligheid niet. Daarover verder meer uitleg.

Wie kan het grondwater gebruiken?

Alle particulieren kunnen het grondwater gebruiken. Om administratieve redenen is hergebruik van bemalingswater momenteel niet mogelijk voor professionelen en stadsdiensten. Vanuit Vlaanderen wordt gekeken om dit in de toekomst ook mogelijk te maken. Aangezien daar de grootste milieuwinst te halen is, steunt de Stad Gent het initiatief om de wetgeving hierover spoedig te wijzigen.
Ondertussen onderzoeken de stadsdiensten hoe ze het eigen watergebruik verder kunnen verduurzamen. Zo maakte de Groendienst in de zomer van 2020 voor het eerst gebruik van gezuiverd afvalwater voor het begieten van openbaar groen waar nodig, via een overeenkomst met Aquafin. 

Wat met water uit vervuilde bodem?

Door het industriële verleden van Vlaanderen zijn op verschillende plaatsen bodemverontreinigingen ontstaan. Deze kunnen ook een verontreiniging van het grondwater tot gevolg hebben. De Stad Gent heeft een overzicht van de plaatsen waar het risico op bodemverontreiniging groot is. Op die plaatsen werden in het verleden milieubelastende activiteiten uitgevoerd (de zogenaamde risicogronden). Om gezondheidsredenen en risico’s op verspreiding van eventuele verontreiniging tegen te gaan, kan bemalingswater van- of in de buurt van- zo’n risicogronden niet hergebruikt worden. Zo bewaken we de veiligheid.

Het is daarom van belang dat je enkel bemalingswater gebruikt waar de aannemer de affiche ‘Op deze werf is grondwater verkrijgbaar’ geplaatst heeft.

Waarvoor kan je het water gebruiken?

Ook wanneer het bemalingswater niet verontreinigd is, moeten we rekening houden met de samenstelling van het water. Die varieert per locatie. Zo kan het water sterk ijzerhoudend zijn. Dan zorgt het voor aanslag als het in contact met zuurstof komt. Dat kan nadelig zijn voor bijvoorbeeld een wasmachine. Hier moet je rekening mee houden als je het water voor specifieke doeleinden wil gebruiken (bv. een regenput aanvullen).  

In alle gevallen is het gebruik voor menselijke consumptie uitgesloten en is het gebruik van dit water op eigen verantwoordelijkheid.