Subsidie voor de restauratie van waardevol funerair erfgoed

Gentenaars die een graf restaureren kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil via subsidieverlening bijdragen om waardevol funerair erfgoed in haar oorspronkelijke glorie te behouden en wil aanmoedigen om het waardevolle funeraire erfgoed op de begraafplaatsen te restaureren.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De subsidie voor het betrokken waardevol funerair erfgoed kan slechts 1 maal verkregen worden om de 9 jaar.
 • Het waardevol funerair erfgoed is gelegen op één van de begraafplaatsen op het grondgebied van de Stad Gent.
 • De nodige restauratiewerken worden vastgelegd in een plan van aanpak, te vermelden op het aanvraagformulier.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • De subsidie is combineerbaar met andere subsidiemogelijkheden, op voorwaarde dat de gezamenlijke toekenningen de totale restauratiekosten niet overschrijden.

De voorwaarden staan in het Subsidiereglement voor de restauratie van waardevol funerair erfgoed.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de totale kosten die worden gemaakt voor de restauratie, met een maximale limiet van 2.500 euro, inclusief btw.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

Je kan je subsidieaanvraag het hele jaar door indienen:

 • Digitaal: via het online webformulier
 • Papier:
  • per post t.a.v. Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Botermarkt 1 9000 Gent
  • ter afgifte bij Gentinfo Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent

Na indiening van de aanvraag krijg je binnen de 10 kalenderdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Enkel een volledig aanvraagdossier wordt behandeld.
Indien nodig wordt er binnen de 20 kalenderdagen bijkomende bewijsstukken opgevraagd.

Beoordeling

Je aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 30 kalenderdagen na indiening. In sommige gevallen kan de beoordelingstermijn verlengd worden.

De beoordeling resulteert in een advies. Nadien gaat de aanvraag samen met het advies naar het college van burgemeester en schepenen,  waar een beslissing wordt genomen.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie binnen een termijn van 45 kalenderdagen na indiening van een volledig bevonden aanvraag.

Na beslissing word je, binnen de 14 kalenderdagen, schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Deze termijnen zijn richtdata, in sommige gevallen kan de termijn verlengd worden.

Uitvoering van de werken

De uitvoering van de restauratiewerken mag pas starten na de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Je meldt de start van de werken, voor aanvang, schriftelijk aan de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

Je voert de werken uit binnen een termijn van 18 maanden, na de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt pas na uitvoering of beëindiging van de restauratiewerken.

Je vraagt de uitbetaling aan via het aanvraagformulier 'Aanvraag tot uitbetaling', samen met de facturen van de werken én het betaalbewijs.

Op basis van deze aanvraag en de bewijsstukken wordt het definitieve subsidiebedrag berekent.

Het subsidiebedrag wordt, via overschrijving, binnen een termijn van 3 maanden uitbetaald.

Gelijkaardige producten

Dien een restauratiedossier in voor een grafteken

Subsidie voor de restauratie van waardevol funerair erfgoed