Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte of ondertrouw is de registratie van het voornemen om te trouwen bij de burgerlijke stand.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar minstens één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Om in Gent te kunnen huwen moet dus een van de partners in Gent of een deelgemeente gedomicilieerd zijn op het moment van de aangifte.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

In Gent kan u terecht bij Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen.

Bedrag

Bij de aangifte betaalt u  de eventuele praal- (269euro) en toostkosten (202 euro).

Huwen in het Gravensteen kost 673 euro.

Een huwelijksboekje is niet verplicht. Wil je er toch een, dan betaal je 22 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen volgende documenten mee bij de huwelijksaangifte:

 • een voor eensluidend verklaard (voor echt verklaard) afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
 • een identiteitsbewijs van beide partners;
 • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een handgeschreven volmacht waaruit blijkt dat de andere echtgenoot akkoord gaat met de huwelijksaangifte. U moet de handtekening wel nog laten wettigen bij de Dienst Burgerzaken.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen daarnaast ook volgende documenten mee:

 • een bewijs van nationaliteit;
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk. Indien het gaat om bewijsstukken afgeleverd door de buitenlandse instanties, moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie of apostille;
 • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.

Uitzonderingen

Duplicaat van het trouwboekje

Een duplicaat van het huwelijksboekje kost 22 euro en vraagt u aan bij de Dienst Burgerzaken - Loket Huwen en Samenwonen. Een duplicaat is echter niet altijd nodig, voor sommige instanties (bv. vredegerecht) volstaat een akte van bekendheid. Deze akte is gratis te verkrijgen bij het loket Uittreksels van de Dienst Burgerzaken. Het loket Uittreksels kan bepalen wat de beste keuze is in specifieke gevallen.

Identiteitskaart

Op de elektronische identiteitskaart wordt de burgerlijke staat niet meer vermeld.

Procedure

Wie?

De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde instemmingsverklaring van de andere partner.

Wanneer?

Minstens 6 weken en maximum 6 maanden vóór de huwelijksdatum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het ogenblik van de aangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Waar?

In Gent kunt u terecht:

 • bij het loket Huwen en Samenwonen
 • in een dienstencentrum (indien er geen buitenlandse documenten nodig zijn of er geen buitenlandse wetgeving moet worden toegepast).
  Om u nog beter te dienen kan, wie dat wil, telefonisch contact opnemen met een dienstencentrum om een afspraak te maken voor de aangifte van een huwelijk of een jubileum.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
 

Uitzondering:

Indien geen van beide aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de vermelde registers of indien de actuele verblijfplaats niet met deze inschrijving overeenstemt om wettige redenen, kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats. Wettige redenen zijn: schippers, langdurig zieken in een ziekenhuis,... Onwettige redenen zijn: toeristisch verblijf, de kostprijs,…

Indien geen van beide partners een inschrijving heeft in België en minstens 1 van beiden is Belg, dan kan de aangifte in België gedaan worden:

 • in de laatste gemeente van inschrijving;
 • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de 2de graad;
 • in hun geboorteplaats in België;
 • indien bovenstaande niet van toepassing is: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Geldigheidstermijn aangifte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats maakt een akte van aangifte op. Het burgerlijk huwelijk mag niet worden voltrokken vóór de 14de dag na het opmaken van de akte van aangifte van het huwelijk. Om praktische redenen is de termijn van 14 dagen in Gent verlengd tot 6 weken.

Deze aangifte is 6 maanden geldig na de 14de dag na de aangifte. Is de periode van 6 maanden voorbij, dan is een nieuwe aangifte nodig. De Procureur des Konings kan in bepaalde gevallen de aangiftetermijn verkorten of verlengen of vrijstelling van aangifte verlenen.

Reservatie

U kan maximum 1 jaar op voorhand uw huwelijksdag en -tijdstip reserveren (binnen het voorziene uurrooster).

Deze reservatie kan enkel schriftelijk, per brief of e-mail, bij de Dienst Burgerzaken, Loket Huwen en Samenwonen. De aanvraag moet de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten, een e-mailadres en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is.
Indien u kiest voor een praalhuwelijk met personalisering (zie onder), vergeet dit dan niet te vermelden bij de huwelijksreservatie! Voor de personalisering wordt immers 10 minuten extra gereserveerd.
Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte!

Door omstandigheden kunnen bepaalde voorziene dagen of uren geblokkeerd zijn voor reservaties. Houd er ook rekening mee dat de kans bestaat dat de agenda reeds volzet is op de dag of het tijdstip van uw voorkeur.
Wacht dus steeds op de bevestiging van de huwelijksreservatie alvorens u andere zaken reserveert of inplant!

Personalisering

U kunt, indien gewenst, uw huwelijksplechtigheid personaliseren met eigen teksten, muziekuitvoeringen, gedichten, ... U hebt ook de mogelijkheid om de ceremonie te streamen via het internet.

Alle info over de personalisering van uw huwelijk in het stadhuis leest u hier.

Alle info over de personalisering van uw huwelijk in het Gravensteen leest u hier.

Toost/receptie

 • In het stadhuis
  Aansluitend op een praalhuwelijk kan een toost georganiseerd worden.
  Een toost bestaat uit het aanbieden van champagne en/of fruitsap voor maximum 25 personen.
  Glazen en drank worden geleverd door het stadhuis. Er worden geen etenswaren (toastjes, chips, e.d.) genuttigd.
  Een toost kost 202 euro. Indien meer dan 25 personen wordt de prijs verhoogd per schijf van 25 personen. U vraagt de toost aan bij de aangifte of bij de reservering van de huwelijksdatum.
 • In het Gravensteen
  Hier kan op eigen initiatief een (beperkte) receptie aangeboden worden. Glazen, drank en eventuele kleine versnaperingen worden verzorgd door de betrokkenen zelf. Er is geen extra prijs aan verbonden.

  Trouwkoppels die de locatie in het Gravensteen graag vooraf nog even komen bezichtigen, kunnen contact opnemen met mevr. Sabine Burghgraeve
  (e-mail sabine.burghgraeve@stad.gent, tel. 09 266 85 09).

  Wie graag ter plaatse zijn muziek ter voorbereiding van de huwelijksviering wil testen, kan contact opnemen met de contactpersoon voor het Gravensteen, dhr. Johan De Baets.

  IVA Historische Huizen Gent
  Gravensteen
  Glenn Delcart
  E-mail glenn.delcart@stad.gent
  Gsm 0497 46 19 83
  Tel. 09 225 93 06

Huwen in het buitenland

U kunt natuurlijk ook in het buitenland huwen en in dat geval volgt u de huwelijksformaliteiten van het betreffende land. U legt de huwelijksakte, indien nodig voorzien van een legalisatie of apostille, voor registratie voor aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats. Een Belg kan, indien gewenst, deze akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
 

Regelgeving

Artikelen 63, 64 en 75 van het Burgerlijk Wetboek

Wie kan huwen?

Belgen:

Een huwelijk kan aangegaan worden door twee personen van een verschillend of van hetzelfde geslacht.
Huwen kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. De opheffing van de leeftijdsvereiste kan gebeuren door de jeugdrechtbank enkel om gewichtige redenen. Hiertoe moet u een verzoekschrift richten aan de jeugdrechtbank.

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente waar één van de partners gedomicilieerd is. Om in Gent te kunnen huwen moet dus een van de partners in Gent of een deelgemeente gedomicilieerd zijn op het moment van de aangifte.

Het huwelijk is verboden:

 • tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en neerdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn (art. 161 B.W.);
 • in de zijlijn tussen broers, tussen zusters en/of tussen broer en zus (art. 162 B.W.);
 • tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef (art. 163 B.W.). De koning kan evenwel het verbod opheffen;
 • tussen de adoptanten en de geadopteerde of zijn afstammelingen;
 • tussen de geadopteerde en de echtgenoot van de adoptant en, omgekeerd, tussen de adoptant en de echtgenoot van de geadopteerde;
 • tussen de adoptieve kinderen van eenzelfde adoptant (ontheffing door de Koning);
 • tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant (ontheffing door de Koning).

Het huwelijksverbod, gesteld in de eerste drie punten geldt eveneens voor ten volle geadopteerde kinderen ten overstaande van hun oorspronkelijke familie.

Niet-Belgen:

De wetgeving van het betrokken land wordt gevolgd, voor zover deze niet in strijd is met de Belgische wetgeving.

Wanneer kan een huwelijk plaats vinden?

Het huwelijk wordt voltrokken ten vroegste de veertiende dag na de aangifte (in Gent ten vroegste zes weken na de aangifte) en ten laatste zes maanden na de termijn van veertien dagen na de aangifte. Nadien moet u een nieuwe aangifte doen.
Uitzondering: de procureur des Konings kan om gewichtige redenen vrijstelling verlenen van de aangifte of de wachttijd. Hij kan ook een verlenging van de termijn van zes maanden toestaan.

Waar kan ik huwen?

Het huwelijk wordt voltrokken in het stadhuis. Indien gewenst kan het huwelijk ook voltrokken worden in het Gravensteen of in één van de dienstencentra.

Bijzonderheden?

Wanneer twee Belgen huwen in het buitenland, moeten zij hun buitenlandse huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisaties en eventuele vertalingen, laten registreren bij de Dienst Burgerzaken, Loket Huwen en Samenwonen.

Wanneer Belgen in het buitenland wonen en in België willen huwen:
Voorwaarden:

 • minstens 1 van de partijen is Belg;
 • geen van beiden hebben een inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van om het even welke Belgische gemeente.

Waar mogen ze trouwen in België:

 • in de laatste Belgische woonplaats van één van beiden;
 • in de woonplaats van een bloedverwant tot en met de 2° graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen);
 • in de geboorteplaats van één van beiden;
 • indien geen van vorige voorwaarden vervuld is: in Brussel.

Alvorens te huwen dient uiteraard de huwelijksaangifte te gebeuren in de voorziene huwelijksplaats.

Bij huwelijken in de gevangenis wordt eerst advies gevraagd aan de gevangenisdirectie.
Indien het huwelijk enkel in de gevangenis kan worden voltrokken, wordt contact genomen met de betrokkene(n) om het dossier in orde te maken.
Is één van beide partners in vrijheid, dan regelt die de administratie van beide partners en tekent die het verzoek tot aangifte, mits de instemmingsverklaring van de gedetineerde.
Zijn beide partners gedetineerd, dan wordt een afspraak gemaakt via de gevangenisdirectie en begeeft iemand van de burgerlijke stand zich naar de gevangenis om het dossier op te maken.
De documenten nodig in het huwelijksdossier zijn dezelfde als in een gewoon dossier, maar aangevuld met een attest van de gevangenisdirectie dat zegt dat betrokkene(n) in de gevangenis verblij(ft)(ven).
De huwelijksdatum wordt afgesproken in onderling overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand, de gevangenisdirectie en de betrokkenen.