Meer info over het gebruik van persoonsgegevens en het wetgevend kader van de lage-emissiezone

Gebruik persoons- en voertuiggegevens

De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de Stad Gent en de Dienst Milieu en Klimaat, administratie lage-emissiezone, Botermarkt 1, 9000 Gent verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van aanvragen voor toegang tot de lage-emissiezone (LEZ), de handhaving van de LEZ en de meting van het effect van de LEZ. Ingevolge de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992, hebt u het recht om mededeling te verkrijgen van de u betreffende gegevens die worden verwerkt. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, dan kan u de verbetering of verwijdering van uw gegevens vragen. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de volgende dienst: Dienst Milieu en Klimaat, administratie lage-emissiezone, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Protocol Departement Omgeving en Directoraat-Generaal WegVervoer en VerkeersVeiligheid van de Federale Overheid 

De Stad Gent, het Departement Omgeving en het Directoraat-Generaal WegVervoer en VerkeersVeiligheid  van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit hebben een protocol wat betreft de verwerking van gegevens in verband met de lage-emissiezone. Dit voorstel van protocol werd 5/3/2019 goedgekeurd.  

Machtiging Vlaamse Toezichtscommissie (VTC)

De Stad Gent heeft een machtiging voor de mededeling door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de Stad Gent en omgekeerd van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd. Deze machtiging  werd op 28 februari 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie. 

Vlaams kader

De Vlaamse overheid werkte het kader uit voor de invoering van een lage-emissiezone op het Vlaams grondgebied. Alle Vlaamse steden en gemeenten die een LEZ willen invoeren, doen dit op basis van het Vlaams decreet van 27/11/2015 en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones van 26/02/2016 en het besluit van 31/03/2017 houdende wijziging van artikel 2 van besluit betreffende lage-emissiezones.

Reglement lage-emissiezone Gent 

De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent.  
De tarieven voor de tijdelijke toelatingen zijn bepaald in het retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent.

Voorwaarden aanvraag vrijstelling, registratie of aankoop van een toelating

Toelatingen, registraties of vrijstellingen zijn, zoals vermeld in artikel 4  van het Gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent, niet overdraagbaar. Indien u uw voertuig doorverkoopt en/of de nummerplaat wijzigt, dient het voertuig met de nieuwe nummerplaat opnieuw geregistreerd te worden of moet er een nieuwe toelating gekocht worden. Een terugbetaling kan slechts in bepaalde situaties, gemeld in artikel 5 van het retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent. 

Lees meer over: wetgeving, Lage-emissiezone