Uiterlijk 15 dagen na de geboorte moet de geboorte van een kind worden geregistreerd bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

In Gent kunt u hiervoor terecht in de materniteiten van AZ Sint-Lucas,  AZ Jan Palfijn, UZ Gent, AZ Maria Middelares of na afspraak bij Loket Geboorten in AC Zuid. Meer info over de geboorteaangifte in de Gentse materniteiten vindt u verderop bij Procedure.

Bedrag

De geboorteaangifte is gratis.

Benodigdheden

Voor de geboorteaangifte brengt u volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
 • het medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
 • indien u gehuwd bent :
  • uw trouwboekje;
  • de identiteitskaart van uw echtgenoot/echtgenote (indien hij/zij een buitenlandse nationaliteit heeft);
  • Indien uw huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te laten registeren;
 • bij de aangifte van uw eerste kind: de ingevulde en ondertekende verklaring van naamkeuze eerste kind
 • in geval van erkenning: het erkenningsattest.

Uitzonderingen

Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, melding aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft. Dit kan een medewerker zijn van het ziekenhuis, de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was indien de bevalling niet in een ziekenhuis plaats vond. Deze persoon dient binnen de 3 kalenderdagen (geen werkdagen) de aangifte te doen.

Procedure

Wie?

De wettige ouders (moeder, vader of beiden samen) van het kind geven de geboorte aan.

De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.

Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

Sinds 1 juli 2007 traden een aantal wetswijzigingen aan de afstammingswet in werking waardoor o.a. het wettelijk vermoeden van vaderschap wordt afgezwakt.
Dit houdt in dat gehuwden die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen en een geboorteaangifte doen, gezamenlijk een verklaring moeten afleggen dat de echtgenoot de vader is van het kind. Indien die verklaring niet werd afgelegd vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte kan het kind alleen door de moeder worden aangegeven en krijgt dit kind alleen een moederlijke afstamming.

Deze regeling is ook van toepassing op uit de echt gescheiden koppels die meer dan 300 dagen op een afzonderlijk adres wonen, als er nog een geboorteaangifte moet worden gedaan en op echtparen die een rechterlijke toestemming hebben om afzonderlijk te gaan wonen.

Op 1 januari 2015 trad de wet op het meemoederschap in werking: Wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kindje krijgt, zijn beide moeders automatisch juridisch ouder van het kind. Bij niet-gehuwde lesbische koppels kan de meemoeder het kind erkennen.
Voorwaarde is dat de meemoeder de Belgische, Deense, Maltese, Nederlandse, Spaanse of Britse nationaliteit heeft. Zo niet zal de meemoeder het kind moeten adopteren om een juridische band van moederschap te verkrijgen.

Wanneer?

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. De dag van geboorte is niet inbegrepen, maar zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn dat wel.

 • Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.
 • Is de 15de dag een donderdag (= sluitingsdag Dienst Burgerzaken), dan hebt u tijd tot de vóórafgaande werkdag om de aangifte te doen.

Waar?

De aangifte van geboorte doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
U kunt hiervoor in Gent terecht bij Dienst Burgerzaken - Loket Geboorte (*) of in volgende materniteiten:

 • AZ Sint-Lucas: op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00u tot 12.30u
 • AZ Jan Palfijn:  op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • UZ Gent: op maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u
 • AZ Maria Middelares: op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u tot 12.30u.

Kiest u voor een aangifte in de materniteit? Uw kind moet dan wel geboren zijn in de materniteit waar u de aangifte wilt doen.

(*) Een geboorteaangifte kan u enkel na afspraak doen.

Hoe maakt u een afspraak?
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken of bel Gentinfo (09 210 10 10).

Bij aangifte krijgt u de formulieren voor:

 • het aanvragen van de kinderbijslag;
 • de inschrijving bij het ziekenfonds;
 • de inenting van het kind.

Stad Gent geeft geen geboortepremie.

 

 

Referenties

Contacten