Toegankelijkheidsverklaring Stad Gent

De Stad Gent zet zich in voor integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid betekent dat iedereen, ongeacht eigenheid of behoefte, gelijkwaardig en autonoom toegang heeft tot de omgeving, producten, gebouwen, diensten, informatie en vervoer. Een integrale toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn basisrechten en vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen.

Stad Gent streeft ernaar haar websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://stad.gent (hoofdwebsite).

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

  • 1.1.1 Niet-tekstuele content
    We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

  • 2.1.1 Toetsenbord
    Op kaarten is het niet mogelijk om via het toetsenbord een andere kaartweergave te selecteren.

Onevenredige last

  • 1.2.5 Audiodescriptie
    Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

  • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 12 september 2019, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 14 november 2019.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan via het webformulier of geef dit dan aan de toegankelijkheidsambtenaar door per e-mail toegankelijkheid@stad.gent en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Niet tevreden met het antwoord van de toegankelijkheidsambtenaar op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Ombudsdienst. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat u niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.