Evenementensubsidie sport

Stad Gent kan subsidies verlenen aan organisatoren van sportieve evenementen voor het verhogen van de kwaliteit van het evenement.

Waar gaat het over?

Met de subsidie voor sportieve evenementen wil de Stad Gent organisatoren ondersteunen, ook van de grotere sportieve events.

Voor de bepaling van de categorie, waarin het event wordt ingedeeld (met daaraan een gekoppeld forfaitair subsidiebedrag), komen er 4 criteria in aanmerking:

  • aantal deelnemers
  • aantal toeschouwers
  • media-uitstraling
  • sportief niveau​​​

De subsidiebedragen gaan van 350 € voor events van categorie 1 tot 8000 € voor categorie 6.

Aan welke voorwaarden moet het evenement voldoen?

Het sportevenement waarvoor je een subsidie aanvraagt, moet:

  • plaatsvinden in Gent en een duidelijke link met sport of sportief bewegen hebben.

  • een sportieve return inhouden voor de Gentse bevolking en een publicitaire en/of promotionele uitstraling geven aan de sport en/of aan Stad Gent.

  • voldoen aan een volledig verbod op gebruik van wegwerprecipiënten door o.a. gebruik te maken van herbruikbare bekers.

Eenzelfde organisator kan per kalenderjaar maximum voor één sportief evenement een subsidie verkrijgen (met elkaar verbonden organisaties is gelijk aan één en dezelfde aanvrager).

Lees alle voorwaarden in het reglement onder 'Regelgeving'

Voordeel

  • Verhoging van de deelname-mogelijkheden en/of van de mogelijkheden tot het bijwonen van dergelijke events door de Gentse bevolking.
  • Meer ruimte om aandacht te schenken aan kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten bij de organisatie.

Hoe vraag je een eventsubsidie aan en hoe verloopt de procedure?

Vraag de subsidie ten laatste 2 maanden vóór de startdatum van het evenement aan. 

De aanvraag kan je indienen 

Je kan ze ook via de post opsturen naar Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Opgelet: binnen de 30 dagen na het einde van het sportief evenement vul je ook nog het evaluatieformulier in. Dat evaluatieformulier kan je terugvinden door op 'Download het invulformulier' te klikken boven- of onderaan deze pagina.

De Sportdienst berekent het bedrag van de subsidie op basis van de aanvraaggegevens en volgens de modaliteiten van het subsidiereglement.

De Sportdienst geeft een advies aan het college van burgemeester en schepenen die de eventsubsidie en de grootte er van toekent of weigert.

De sportvereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing of van een stand van zaken binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum. Als na het plaatsvinden van het event uit de evaluatie blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de eventsubsidie uitbetaald op de post- of bankrekening van de organisator.

Regelgeving

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Veelgestelde vragen

Sport- of ander materiaal nodig voor je evenementen? Ontdek je opties.

Voor het huren van (sport)materiaal kun je terecht bij de Uitleendiensten: