Gemeentelijke Admi­ni­stra­tie­ve Sancties (GAS 1-2-3)

De Stad Gent kan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opleggen om overlast aan te pakken. Lees alles over de GAS 1-2-3-boetes.

Alle inbreuken op de politiecodex van de Stad Gent zijn strafbaar. De Stad Gent kan een GAS-boete opleggen bij kleinere overtredingen die openbare last veroorzaken en voor bepaalde verkeersinbreuken die voorheen door het parket werden afgehandeld. GAS-inbreuken zijn ingedeeld in 4 categorieën: 

Wat is GAS 1-2-3?

 • GAS 1 is voor openbare overlast zoals sluikstort, foutief aanbieden huisvuil, verstoren openbare rust, overlast van dieren, wildplassen.
 • GAS 2 & GAS 3 zijn gemengde inbreuken die vroeger enkel door het parket werden afgehandeld en die nu ook door de stad kunnen worden gesanctioneerd, zoals winkeldiefstal, beschadiging van gebouwen. De voorwaarden om voor deze inbreuken een GAS-sanctie op te leggen staan in het protocolakkoord tussen de Stad Gent en de Procureur des Konings.  

De overtredingen worden vastgesteld door de politie in een proces-verbaal (PV) of door gemeenteambtenaren in een bestuurlijk verslag (BV).

 • GAS 1 wordt vastgesteld door politie of gemeenteambtenaar of vaststellende GAS-ambtenaar.
 • GAS 2-3 wordt vastgesteld door politie.

Enkel de sanctionerend ambtenaar kan de GAS-sanctie opleggen.

Procedure voor meerderjarigen

 1. De overtreding wordt vastgesteld in een proces-verbaal (PV) of een bestuurlijk verslag (BV).
 2. Het proces-verbaal/ bestuurlijk-verslag wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 3. De overtreder ontvangt per aangetekend schrijven op het domicilieadres een kopie van een PV/BV met een verwittiging of boetevoorstel.
 4. De overtreder kan binnen de 15 dagen na ontvangst van het eerste aangetekend schrijven verweer indienen.
 5. De sanctionerend ambtenaar neemt o.b.v. het PV/BV en het eventuele verweer een definitieve beslissing.
 6. De overtreder ontvangt de beslissing via de post op het domicilieadres.
 7. De overtreder kan binnen de maand na kennisgeving van de beslissing hoger beroep instellen bij de Politierechtbank te Gent.
 8. Wanneer de overtreder geen beroep aantekent en niet tijdig betaalt, ontvangt de overtreder een gewone brief met een betalingsherinnering.
 9. Reageert de overtreder niet op deze betalingsherinnering, dan wordt na 30 dagen de deurwaarder gevraagd het verschuldigde bedrag in te vorderen.

De verschillende procedure-aspecten staan in het Algemeen reglement.

Procedure voor minderjarigen

 1. De overtreding wordt vastgesteld in een proces-verbaal (PV) of een bestuurlijk verslag (BV).
 2. Het proces-verbaal / bestuurlijk-verslag wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 3. De minderjarige overtreder en iedere titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige, ontvangen per aangetekend schrijven een kopie van een PV/BV met een verplicht voorstel tot bemiddeling en boetevoorstel.
 4. Reageert de minderjarige overtreder niet op het aangetekend bemiddelingsvoorstel, dan wordt het bemiddelingsaanbod nogmaals per gewone brief verstuurd aan de overtreder en titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige.

 Akkoord met het bemiddelingsvoorstel?

 1. De minderjarige overtreder of iedere titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige, neemt contact op met de bemiddelaar. De contactinfo van de bemiddelaar staat vermeld op het bemiddelingsaanbod.
 2. Slaagt de bemiddelingsprocedure, dan moet de overtreder geen GAS-boete betalen. Als de bemiddelingsprocedure faalt kan de sanctionerend ambtenaar een GAS-boete opleggen.

Niet akkoord met de vastgestelde feiten of het bemiddelings- en boetevoorstel?

 1. De minderjarige overtreder kan binnen de 15 dagen na ontvangst van het eerste aangetekend schrijven verweer indienen.
 2. De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het PV/BV en het eventuele verweer en neemt een definitieve beslissing.
 3. De minderjarige overtreder en iedere titularis die het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige ontvangt per aangetekend schrijven de beslissing.
 4. De overtreder kan binnen de maand na kennisgeving van de beslissing beroep instellen bij de Jeugdrechtbank.
 5. Wanneer de overtreder geen beroep aantekent en niet tijdig betaalt, ontvangt de overtreder een gewone brief met een betalingsherinnering. Reageert de overtreder niet op deze betalingsherinnering, dan wordt na 30 dagen de gerechtsdeurwaarder gevraagd het verschuldigde bedrag in te vorderen.

De verschillende procedure-aspecten staan in het Algemeen reglement.

Bedrag van de GAS 1-2-3 boete

 • Max. 500 euro voor meerderjarigen.
 • Max. 175 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar (leeftijd op het moment van de overtreding).
 • Bovenop de GAS-boete kan een extra factuur voor het verwijderen van onreglementair aangeboden afval komen.

Verweer indienen

Als je jouw GAS 1-2-3 boete wenst aan te vechten kan je verweer indienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit schriftelijk of mondeling maar nooit telefonisch.

 • 70 euro of minder = schriftelijk verweer. Binnen de 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving via aangetekend schrijven naar Stad Gent – GAS, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Meer dan 70 euro = schriftelijk of mondeling verweer. Wil je geen schriftelijk verweer indienen, dan kan je op jouw verzoek worden gehoord. Een gesprek kan enkel nadat je binnen de 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving contact opneemt om een afspraak te maken. Op afspraak kan je jouw verweer mondeling toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, al dan niet met bijstand van een advocaat.

Beroep aantekenen

Ga je niet akkoord met de definitieve beslissing van de sanctionerend ambtenaar, dan kan je beroep aantekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank te Gent.

Alternatieven van de GAS-boete

Bemiddeling

De sanctionerend ambtenaar kan als alternatief van de GAS-boete een bemiddelingsprocedure voorstellen. Bij bemiddeling bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. De contactinfo van de bemiddelaar staat vermeld op het bemiddelingsaanbod. Samen wordt naar een geschikte vorm van herstel gezocht zoals een prestatie verrichten bij een stadsdienst, een werkstuk maken of de schadevergoeding vereffenen. De GAS-bemiddeling is gratis.

 • Minderjarigen vanaf 16 jaar (leeftijd op ogenblik overtreding): verplicht GAS-bemiddelingsaanbod
 • Meerderjarigen: geen verplicht GAS-bemiddelingsaanbod

Het verloop en resultaat van de GAS-bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele GAS-boete.

Gemeenschapsdienst

De sanctionerend ambtenaar kan als alternatief van de GAS-boete een gemeenschapsdienst voorstellen. Bij gemeenschapsdienst voert de overtreder een onbetaalde prestatie van algemeen belang uit of volgt een opleiding. De gemeenschapsdienst is gratis.

Het verloop en resultaat van de gemeenschapsdienst kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele GAS-boete.

Politieverordening Gentse Feesten

Tijdens de Gentse Feesten gelden naast de bestaande regelgeving ook een: