Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

De Stad Gent kan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) opleggen bij kleinere overtredingen van openbare overlast.

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) sanctioneert kleine gevallen van openbare overlast zoals sluikstort, zwerfvuil, lawaai, overlast van dieren en wildplassen. Als de schade minder is dan € 125.

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde inbreuken die voorheen door het Parket werden afgehandeld, sanctioneren. Als een minderjarige de inbreuken pleegt, blijft het Parket de zaak opvolgen.

Hoe wordt een GAS opgelegd?

 1. De politieagent stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter/bevoegd ambtenaar stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag)
 2. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV/BV
 3. Hij/zij kan een verweer indienen
 4. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS wordt opgelegd

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank. Voor de minderjarigen is de jeugdrechtbank bevoegd.

Hoe dien je bezwaar in? 

Als je je GAS-boete wil aanvechten, kan je een verweer indienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren. Een telefonisch verweer is niet mogelijk.

 • GAS-boete van € 70 of minder = schriftelijk verweer
  Je stuurt je verweerschrift binnen de 15 dagen per aangetekende zending naar Stad Gent - GAS, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • GAS-boete van meer dan € 70 = schriftelijk of mondeling verweer
  Als je je verweer niet schriftelijk wil indienen, kan je op jouw verzoek worden gehoord. In dat geval kan je op afspraak je verweer mondeling toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, al dan niet met bijstand van een advocaat. De contactgegevens vind je op de brief met je GAS-boete.

Bedrag van de GAS-boete

Het bedrag van de GAS kan verhogen in geval van herhaling. Bovenop de GAS kan een extra factuur komen die onkosten voor het verwijderen van sluikstort vergoedt.

In 2013 werd de federale reglementering omtrent GAS gewijzigd. De wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt verwerkt in de Gentse regelgeving. Op de trefdag GAS van 7 april 2014 werd dit toegelicht.

Gentse GAS-reglementering aangepast in 2014

De gemeenteraad van 24 november 2014 keurde de nieuwe Gentse GAS-reglementering goed die sinds 1 december 2014 wordt toegepast. Deze omvat onder andere:

 • Algemeen reglement: hierin zijn de verschillende aspecten van de procedure vastgelegd voor inbreuken op één van de bepalingen van de politiereglementen of verordeningen van de Stad Gent die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een GAS
 • Codex: dit biedt een totaal overzicht van de gedragingen die op Gents grondgebied aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie
 • Protocolakkoord: afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en de procureur des Konings. Hierin wordt de samenwerking tussen beiden en de reglementering betreffende de gemengde inbreuken verduidelijkt. In dit akkoord worden ook de voorwaarden voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie vastgelegd.
 • Beleidsnota: bespreking van zowel een evaluatie van het huidig GAS-beleid in Gent als het toekomstig beleid, gebaseerd op de nieuwe regelgeving.

GAS-bemiddeling voor minderjarigen

De huidige reglementering voorziet in een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Bij bemiddeling bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. Samen wordt naar een geschikte vorm van herstel gezocht. Dit kan zijn:

 • Prestatie verrichten bij een stadsdienst 
 • Werkstuk maken
 • Schadevergoeding vereffenen

GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Het resultaat van de bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele geldboete. Voor meerderjarigen is bemiddeling niet verplicht.

De GASBemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Gent is Drieke Derudder.

GAS voor verkeersinbreuken

De GAS 4 procedure wordt toegepast op verkeersinbreuken:

 • Inbreuken op regels rond stilstaan en parkeren door meerderjarige overtreders die een wettelijke woon- of verblijfplaats in België hebben. Dit wordt behandeld door de sanctionerend ambtenaar van de Juridische Dienst
 • Negeren van de verkeersborden 'verboden toegang in beide richtingen' (C3) en 'voetgangerszone' (F103), vastgesteld door een camera. Dit wordt behandeld door sanctionerende ambtenaren van het Mobiliteitsbedrijf.

Bekijk de regelgeving

Wat is de procedure?

1. Vaststelling

 • Een politieagent stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een PV
 • Een onbemande camera registreert de inbreuk op de verkeersborden C3 en F103. Dit wordt vastgelegd in een bestuurlijk verslag (BV)

2. Betalingsuitnodiging
De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het PV of BV.

 • Binnen de 30 dagen na ontvangst kan de overtreder een verweer indienen
 • De sanctionerend ambtenaar kan op basis van het verweer beslissen te seponeren
 • Wordt het verweer niet aanvaard dan ontvangt de overtreder een betalingsherinnering met een termijn van 30 dagen

3. Herinnering
Indien 30 dagen na de betalingsuitnodiging geen verweer noch betaling volgt dan ontvangt de overtreder een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Hoe dien je een verweerschrift GAS 4 in?

 • GAS4-boete van € 70 of minder = schriftelijk verweer
  Je stuurt je verweerschrift binnen de 30 dagen per gewone zending naar Stad Gent - GAS Parkeren, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • GAS4-boete van meer dan € 70 = schriftelijk of mondeling verweer
  Als je je verweer niet schriftelijk wil indienen kan je je verweer mondeling toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, al dan niet met bijstand van een advocaat. Hiervoor maak je binnen die 30 dagen een afspraak. 

Hoeveel moet je betalen?

Zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 zijn er 2 categorieën, naargelang de aard van de overtreding:

 • 1e categorie : € 58
 • 2e categorie : € 116

Politieverordening Gentse Feesten

Naast de bestaande regelgeving is er tijdens de Gentse Feesten ook een Politieverordening Gentse Feesten en een Reglement voor het privaat gebruik van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten. Dit gaat om handel op de openbare weg buiten vaste standplaatsen, het verbod op geopende glazen flessen op het openbare domein binnen de Gentse Feestenzone, …