Aanvraag subsidies voor een erkende dierenvereniging

Erkende Gentse dierenverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2023 subsidies aanvragen om hun werking te ondersteunen.

Waar gaat het over?

Gentse erkende dierenverenigingen kunnen jaarlijks vanaf 1 januari tot 15 juni subsidies aanvragen om hun werking te financieren.

Het jaarlijks subsidiebedrag bedraagt:

voor erkende Gentse dierenverenigingen zonder opvangcapaciteit: 1.000 euro
of
voor erkende Gentse dierenverenigingen met:

  • kleine opvangcapaciteit: 2.000 euro
  • middelgrote opvangcapaciteit: 3.500 euro
  • grote opvangcapaciteit: 5.000 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden, die ook beschreven staan in het subsidiereglement:

  • De erkende Gentse dierenvereniging neemt actief deel aan het structureel overleg met de erkende Gentse dierenverenigingen. De acties die daar afgesproken worden, worden mee uitgedragen en opgenomen door de vereniging.
  • De werking van de erkende Gentse dierenvereniging is (mede) gericht op het informeren en sensibiliseren van eigenaars van dieren en burgers in het algemeen.
  • Erkende Gentse dierenverenigingen komen elk kalenderjaar slechts 1 keer in aanmerking voor een subsidie op grond van dit reglement.
  • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen

 

Welke stappen zijn er?

Subsidieaanvragen kunnen elk jaar worden ingediend tussen 1 januari en 15 juni. Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanvraag.

Je kan een aanvraag indienen via het e-formulier.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de subsidiëring van erkende Gentse Dierenverenigingen

Aanvraag subsidies voor een erkende dierenvereniging