Stad Gent en middenveld werken nog nauwer samen na uitgebreid onderzoek

Uit de 70 groepsgesprekken en 183 bevragingen vloeiden heel wat aanbevelingen voort, waar de Stad op korte termijn al mee aan de slag gaat.

Op initiatief van de Stad Gent werd onderzoek gevoerd naar de verhoudingen tussen de Stad en het sociale middenveld. Uit de 70 groepsgesprekken en 183 bevragingen vloeiden heel wat aanbevelingen voort. Op korte termijn maakt de Stad werk van een startersbeleid, een middenveldparlement en extra steun voor basiswerk.

Het participatief onderzoek kwam er op initiatief van de Stad Gent en werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en HIVA- KU Leuven. De conclusie spreekt van een 'Gents ecosysteem', een Gents model gebaseerd op vertrouwen en nauwe samenwerking. De Stad Gent blijkt toegankelijk voor organisaties en ondersteunt het middenveld op diverse manieren. Het onderzoek legt echter ook werkpunten op tafel.

Een krachtig en kritisch middenveld is een partner voor beleid maar signaleert als spreekbuis voor kwetsbare Gentenaars ook de noden in de Stad en vormt een pijler voor onze samenleving. We gaan dus niet licht over de vraag hoe we dit nog beter kunnen organiseren. De aanbevelingen uit dit onderzoek geven ons nu een concrete leidraad.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie

Onder de aanbevelingen de vraag om het aanbod, de regelgeving en de toekenning van het gebruik van stadsgebouwen te verduidelijken. Ook wordt gevraagd om de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Stad, zoals subsidies, transparant en overzichtelijk te houden, en om de manieren te stroomlijnen waarmee het middenveld zijn stem kan laten horen. Verder wordt gepleit voor een permanent debat over de rol van de Stad, en voor het verder verstevigen van de regie op wijkniveau. Daarnaast wordt aanbevolen om de visie op diversiteit duidelijk te stellen en actieve netwerkers in de Stad een duidelijk mandaat en rol toe te kennen.

In Gent doken de voorbije jaren nieuwe sociale organisaties op die aandacht en ondersteuning van het beleid vragen. Die vernieuwing biedt kansen voor een meer divers en uitgebreid aanbod aan sociale dienst- en hulpverlening. Maar ze kan ook tot conflict en concurrentie leiden.

Prof. dr. Stijn Oosterlynck , Universiteit Antwerpen

Het stadsbestuur neemt alle aanbevelingen ter harte, en zorgt alvast voor extra structurele ondersteuning van het basiswerk. Daarvoor is een extra 750.000 euro per jaar voorzien. De Stad tekent ook een startersbeleid uit. Ideeën uit het middenveld ontkiemen wel, maar stoten bij het groeien nog op problemen. De Stad denkt aan een ‘broedplaats voor burgerinitiatief’. Nieuwe of kleine sociale organisaties zullen terecht kunnen bij een ondersteuningspunt. Tot slot komt er ook een middenveldparlement om over onderlinge verhoudingen te spreken, met heldere afspraken en een agenda die gezamenlijk wordt bepaald.