Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent 2019

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 juni 2019
Datum van bekendmaking
dinsdag 25 juni 2019

Beschrijving

Het stadsbestuur wenst in specifieke situaties voorrang te verlenen aan bepaalde doelgroepen bij de toewijzing van een sociale woning. Deze doelgroepen moeten specifieke woonbehoeften hebben, een precaire huisvestingssituatie kennen en extra zorg en ondersteuning nodig hebben.

De motivatie om voor deze doelgroepen te kiezen wordt omschreven in doelgroepenplannen aan de hand van:

  • een beschrijving van de doelgroep;
  • de specifieke problemen die de doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden;
  • het voorhanden zijnde recent cijfermateriaal;
  • de toewijzing en de flankerende maatregelen.

De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijving- en toewijzingsvoorwaarden zoals opgelegd in het nieuw kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007.

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2019.