Project Gentbrugse Meersen

Een plan voor de verdere uitbouw van de Gentbrugse Meersen als groenpool.

Water in de Gentbrugse Meersn

Project in ’t kort

In voorbereiding
Gentbrugge
Openbaar groen en begraafplaatsen

De groenpool Gentbrugse Meersen bestaat uit 3 zones: de toegangszone (oranje), het zuidelijke deel (paars) en het noordelijk deel (groen). De toegangszone en het zuidelijk deel zijn al een tijdje ingericht. Je vindt er voor elk wat wil(d)s. Volgende legislatuur (2025-2030) willen de Stad Gent en Natuurpunt ook het noordelijk deel inrichten. In tegenstelling tot het zuidelijk deel en de toegangszone zal je in het noordelijk deel niet overal op verkenning kunnen gaan. Vanaf verschillende uitkijkpunten zal je als bezoeker wel uitgebreid kunnen genieten van de vergezichten en de dieren die in dit deel wonen.

Een natuurbeheerplan voor de verdere uitbouw van de Gentbrugse Meersen

Om de Gentbrugse Meersen verder uit te bouwen tot groenpool heeft de Stad Gent samen met Natuurpunt een natuurbeheerplan opgemaakt. Dit is een toekomstplan waarin wordt beschreven hoe we het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen gaan inrichten en op welke manier we de komende 24 jaar o.a. het onderhoud, de toegankelijkheid, de bos- en natuurontwikkeling, de communicatie, … voor de volledige groenpool gaan aanpakken.  Het omvat de visie en doelstellingen voor zowel de ecologische, sociale, landschappelijke als economische functie van de groenpool. In het beheerplan leggen we  per deelgebied  ook de specifieke beheer- en inrichtingsmaatregelen vast. 

Gebiedsvisie Gentbrugse Meersen

De verdere uitbouw van de Gentbrugse Meersen als groenpool staat voorop in het natuurbeheerplan en is gebaseerd op de in 2010 uitgewerkte gebiedsvisie voor de inrichting van de Gentbrugse Meersen. Deze door de Stad Gent en Natuurpunt goedgekeurde visie vormt de basis voor het uitwerken van het natuurbeheerplan. 

Ontdek hier de gebiedsvisie voor de Gentbrugse Meersen

Van visie tot praatplan

Samen met het natuurbeheerplan is ook een inrichtingsvisie voor de Gentbrugse Meersen uitgewerkt. Dit resulteerde in een praatplan (voorlopig inrichtingsplan) voor het noordelijk deel. In dit plan is plaats voorzien voor 22 hectare nieuw bos. Het landschap wordt er gevarieerd en structuurrijk met brede en geleidelijke overgangen tussen deels gesloten en deels halfopen bossen. Er komen ook open grasruigten met zowel droge als vochtige graslanden en (riet)moerassen die - waar mogelijk - via corridors met elkaar verbonden worden.

Bekijk hier het praatplan voor de inrichting van het noordelijk deel

Tips en ideeën van de buurt en de gebruikers

In de laatste papieren nieuwbrief (november 2020) vroegen we buurtbewoners en gebruikers van de Gentbrugse Meersen naar tips en ideeën om de Gentbrugse Meersen nog aangenamer te maken. We kregen maar liefst 428 antwoorden binnen met heel wat tips en ideeën.

Lees hier de conclusies van de enquête

Subsidies en partners

De opmaak van het natuurbeheerplan wordt begeleid door een beheercommissie.. Daarin zitten de Stad Gent en Natuurpunt als eigenaars en beheerders van het gebied en experten van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de Universiteit Gent.

Ook voor de grondverwerving staat de Stad niet alleen. Samen met mede-eigenaar Natuurpunt is al ca. 60 hectare grond aangekocht voor de inrichting van het noordelijke deel. Op dit ogenblik is nog 10 hectare in privébezit.

Voor het realiseren van natte natuur in de Gentbrugse Meersen krijgen we ook subsidies van Vlaanderen. Dat via het Blue Deal project 

De Vlaamse Waterweg  (VWW) onderzoekt samen met de Stad, via het Sigmaplan, of de Gentbrugse Meersen kunnen vernat worden met scheldewater. Ook de bouw van een fiets- en wandelbrug over de Schelde, die de Gentbrugse Meersen recreatief moet verbinden met de Damvallei, wordt onderzocht.

Gentbrugse Meersen toegangspoort tot Nationaal Park?

De Scheldevallei, een (natuur)gebiedscoalitie langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen, wil in 2024 één van de vier Nationale Parken van Vlaanderen worden. Ook de groenpool Gentbrugse Meersen maakt deel uit van de gebiedscoalitie en kan dus een toegangspoort tot een van de Nationale Parken van Vlaanderen worden. Momenteel wordt in het kader van de gebiedscoalitie Scheldevallei een masterplan opgemaakt. Op basis daarvan zal de minister in het voorjaar van 2023 oordelen of het Nationaal Park Scheldevallei, waartoe de Gentbrugse Meersen behoren, zal erkend worden als een Nationaal Park.

Help zelf mee de Gentbrugse Meersen verder uitbouwen

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken op een van de werkdagen georganiseerd door de Stad of Natuurpunt? Wil je je engageren om een initiatief uit te werken dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de groenpool Gentbrugse Meersen (bv. rond educatie, beheer, natuurbeleving, openluchtinitiatieven, sport, kunst, …)?  Neem dan contact op met de groenpoolcoördinator eva.verstraete2@stad.gent.

Timing

Op 19 november 2022 startte de Stad Gent en Natuurpunt met de aanplant van de boszone in het nog in te richten noordelijk deel. De inrichtingswerken starten begin volgende legislatuur. Tot dan werkt de Stad samen met Natuurpunt en de beheercommissie verder aan het praatplan, vragen we het Agentschap Natuur en Bos om het beheerplan goed te keuren, leggen we de fasering van de inrichting vast en maken we beheerafspraken. 

tijdslijn

Bevraging gebruikers Gentbrugse Meersen

Voorstelling praatplan aan geïnteresseerden via een inloopmoment en infowandeling

Finaliseren natuurbeheerplan Gentbrugse Meersen

Start goedkeuringstraject natuurbeheerplan bij het Agentschap Natuur en Bos

Start aanplant boszone noordelijk deel

Op 19 november 2022 heeft de Stad Gent samen met buren en sympathisanten de eerste 3000 boompjes of 3 hectare bos geplant. Op 26 en 27 november 2022  plantte mede-eigenaar Natuurpunt daar nog eens 3 hectare bos bij. Dit deden ze samen met het Gents bedrijf Evolta. Ook in 2023 plant Natuurpunt nog bos aan met bedrijven. Op 5 maart doen ze dit samen met Volvo. De bedrijven betalen de boompjes, hun medewerkers planten ze.

De komende maanden en jaren volgen nog plantmomenten. Tegen begin 2025 zal er ongeveer twee derde van de nieuwe boskern aangeplant zijn. 

Realisatie Blue Deal project

Start inrichtingswerken

Locatie