Voorstellen van burgers

Een voorstel of vraag agenderen op de gemeenteraad en eventueel toelichten.

Inhoud

Waar gaat het over?

Inwoners van Gent kunnen zelf vragen en voorstellen over het beleid en de dienstverlening van Stad of OCMW Gent op de agenda van de gemeenteraad laten opnemen. En ze mogen dit voorstel toelichten tijdens de gemeenteraad. Met een voorstel van burgers willen de indieners een breed maatschappelijk debat over de vraag of het voorstel uitlokken.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De initiatiefnemers dienen het voorstel in aan de hand van het formulier dat je op deze webpagina vindt. Ze motiveren het voorstel op dat formulier, of in een bijgevoegde nota.
 • Ten minste 1.000 inwoners van Gent ouder dan 16 jaar moeten het voorstel van burgers steunen. Je vindt op deze webpagina een sjabloon voor zo'n petitielijst. Daarop staat:
  • de beschrijving van het voorstel én
  • de naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats en handtekening van iedereen die het voorstel steunt.
 • De initiatiefnemers kunnen ook andere stukken toevoegen aan het voorstel om de gemeenteraad te informeren.
 • Stuur het formulier, de petitielijsten en eventueel bijkomende stukken op naar Stad Gent, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Of geef deze af aan de balie van het stadhuis tegen ontvangstbewijs.

Hoeveel kost het?

Een voorstel van burgers indienen is gratis.

Wat heb ik nodig?

Een voorstel van burgers kan pas aan bod komen op de gemeenteraad als je de handtekeningen hebt verzameld van minstens 1.000 inwoners van Gent ouder dan 16 jaar. 

Welke stappen zijn er?

Na ontvangst van het formulier en de petitielijsten, staat de voorzitter van de gemeenteraad - samen met enkele diensten - in voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het voorstel van burgers. Als de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bevoegd is, dan bereidt de voorzitter in samenwerking met de bevoegde diensten de agendering en bespreking op de inhoudelijk bevoegde raadscommissie en gemeenteraad voor.

Bespreking op de commissie en raad

Het burgervoorstel wordt eerst op de bevoegde gemeenteraadscommissie besproken. Hierdoor is er ruimte voor debat tussen de indieners, de raadsleden en de bevoegde stadsdiensten. Voorstellen kunnen ook getoetst worden op hun haalbaarheid en de actieruimte van het stadsbestuur kan worden bepaald (wat kan de Stad zelf doen en wat valt buiten de bevoegdheden). Indieners van een voorstel krijgen de kans om op de commissie hun voorstel toe te lichten en daarna in dialoog te gaan met de raadsleden over het voorstel.

Na de bespreking in de commissie wordt het voorstel doorverwezen naar de zitting van de gemeenteraad. De indiener krijgt ook daar de kans om het voorstel toe te lichten. Daarna zal de voorzitter van de raadscommissie waarop het voorstel werd besproken, de werkzaamheden en bevindingen van de commissie toelichten. De gemeenteraadsleden gaan vervolgens in debat over het burgervoorstel.

Na dit debat beslist de gemeenteraad:

 • om te stemmen over het ingediende voorstel;
 • ofwel om het punt door te verwijzen naar de volgende gemeenteraad en commissie, met het oog op de verdere behandeling.

Zijn er uitzonderingen?

 • Per commissie en per gemeenteraad kan er slechts één burgervoorstel worden geagendeerd en behandeld. 
 • In juni en december kunnen geen voorstellen van burgers worden geagendeerd, omdat het budget dan wordt besproken.
 • De eerste zes maanden en het laatste jaar van de legislatuur kunnen er geen voorstellen van burgers worden ingediend. 
 • Als het burgervoorstel een vraag of voorstel opwerpt die eerder al aan bod kwam en geen essentieel nieuw element aanbrengt, kan de voorzitter van de gemeenteraad hier naar verwijzen en beslissen het burgervoorstel niet ten gronde te behandelen op de commissie en raad. 

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn