Lokaal Overleg Kinderopvang Gent

Stedelijke adviesraad voor kinderopvang op het Gentse grondgebied.

bespreking signalen in ambtelijk overleg

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan van en voor alle betrokkenen bij de opvang van kinderen in de Stad Gent. Het geeft advies over materies die relevant zijn voor kinderopvang en is samengesteld uit minstens een vertegenwoordiging van de lokale actoren, de gebruikers en het lokaal bestuur.

De oprichting van een Lokaal Overleg Kinderopvang werd bepaald in het “Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang”.

Waarvoor staat het Lokaal Overleg Kinderopvang?

De noden en behoeften aan kinderopvang zijn vaak lokaal sterk verschillend. Daarom is de medezeggenschap van lokale actoren en gebruikers erg belangrijk in het bepalen van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang. Ze kunnen hierover voorstellen doen en adviezen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW. Dit zowel op eigen initiatief of op vraag van het beleid.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan ook een advies geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied, en heeft ook als opdracht om lokale actoren en gebruikers te informeren.

Samenkomsten van het Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt minstens viermaal per jaar samen. Deze samenkomsten staan open voor alle geïnteresseerden. Het intern reglement en de verslagen van de recentste samenkomsten vind je hieronder terug.

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je eerdere verslagen in kijken? Mail dan naar lokaaloverleg.kinderopvang@stad.gent.