Belasting verspreiding niet-geadresseerde drukwerken

Verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten.

Waar gaat het over?

Als gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de verspreider aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Deze opsomming is niet limitatief.

Onder niet-geadresseerd wordt ook verstaan, collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding.

Onder verspreiding wordt verstaan het bedelen in brievenbussen evenals het uitdelen of het ter beschikking stellen van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten op de openbare weg. Bijvoorbeeld door aanbod in een display op de openbare weg of door persoonlijke afgifte.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft aan de drukker om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product te produceren.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 3 van het reglement.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Ten laatste 14 kalenderdagen na de verspreiding van het eerste exemplaar.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Meldingen

Bij verspreidingen op de openbare weg moet de belastingplichtige ten laatste vijf werkdagen vóór de geplande bedeling het tijdstip en de locatie van de verspreiding melden aan de Stadsbelastingen – Departement Financiën, Botermarkt 1 te Gent of via e-mail.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld:

 1. de verspreidingen met een totale oppervlakte van hoogstens A4, uitgezonderd de verspreidingen via persoonlijke afgifte op de openbare weg;
   
 2. de verspreidingen met een gewicht minder dan 8g, uitgezonderd de verspreidingen via persoonlijke afgifte op de openbare weg;
   
 3. de verspreiding waarvan in artikel 4 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen of kandidaten die op de verkiezingslijst voorkomen in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag;
   
 4. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het aanvragen of de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging zoals bedoeld in artikel 309 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
   
 5. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het indienen van een burgerinitiatief op de agenda van een gemeenteraad en de bespreking ervan op de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 304 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
   
 6. verspreidingen waarvan de in Artikel 4 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van een Gentse vereniging of bewonersgroep en in hoofdzaak verband houdt met informatie en/of opinievorming aangaande milieubescherming, natuurbehoud, aspecten van stedenbouw, ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling;
   
 7. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product uitsluitend verband houdt met:
 • de bekendmaking van de jaarlijkse dekenijfeesten;
 • de werking in het kader van het project 'wijk aan zet'.

Regelgeving

Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken

Belasting verspreiding niet-geadresseerde drukwerken