Gent in cijfers

Gent in cijfers is een publicatiereeks waar telkens een beleidsrelevant onderwerp geanalyseerd en becijferd wordt.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een analyse en samenvatting van de Gentse context voor de verschillende beleidsdomeinen, op basis van cijfermateriaal.

Het doel van dit rapport is beleid ondersteunen, beleid mee voorbereiden en debatten voeden door Gent als kader te schetsen. Het is de 3de omgevingsanalyse voor Gent.

De omgevingsanalyse wordt gebruikt als insteek bij de opmaak van het Strategisch Plan voor Gent en is zo onderdeel van het Gent Over Morgen – traject (GOM).

De omgevingsanalyse bestaat uit 2 delen:

  • Gent in cijfers 2018: omgevingsanalyse: het overzicht van de verschillende beleidsthema’s, met cijfers, inzichten en evoluties, die samen Gent als omgeving schetsen waar elke actor zijn rol speelt. Dit is een stand van zaken die elke 6 jaar wordt hernomen – een referentiewerk voor Gent.

         Er is een Engelstalige en Franstalige samenvatting voorzien. 

  • Website Hoeveelin.stad.gent schetst in 8 tendensen de demografische evoluties, zowel over Gentenaars als over Gentgebruikers. Daarnaast vind je er ook de bevolkingsprognoses voor Gent en wijkprofielen. Deze website wordt jaarlijks geactualiseerd.

De vorige editie van de omgevingsanalyse lees je hier:

Trends in verhuisbewegingen

Verhuisbewegingen hebben een impact op leeftijdsstructuur, diversiteit naar nationaliteit en herkomst van de bevolking. Daarnaast hebben ze ook een invloed op het aantal inwoners in Gent. 

De trends in verhuisbewegingen kan je hier lezen:

Naast een kwantitatieve analyse van het aantal verhuisbewegingen naar, uit en binnen Gent is, zijn ook de motieven van verhuisbewegingen bestudeerd. De resultaten vind je beknopt in een dynamische visualisatie, of uitgebreid in het rapport

Leefbaarheidsmonitor

Dit onderzoek beschrijft verschillende facetten van leefbaarheid. Het gaat om woningkwaliteit, kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, aanwezigheid van voorzieningen, kwaliteit van de sociale relaties, mate van buurtbinding en relatie tot de stad inzake buurtaangelegenheden.

Een representatieve steekproef van Gentse inwoners geeft hun mening over de leefbaarheid in de buurt en zijn deelaspecten.

Editie 2014 was de 4de editie en voorlopig laatste editie van de leefbaarheidsmonitor. De stadsmonitor vervangt de leefbaarheidsmonitor. 

Op basis van het databestand van de leefbaarheidsmonitor zijn secundaire analyses uitgewerkt, zowel methodologische kwesties als thematische verdiepingen. 

Studentenonderzoek

Een studie over het profiel van studenten en de impact op stedelijk leven in Gent.

Deze studie Gent in cijfers 2012: Gent, stad voor Gentenaars en studenten bestaat uit 2 delen:

  • Student in Gent: Over het profiel van de studenten 
  • Gent studentenstad: Over de impact van studenten op huisvesting, economie en cultuur.