Stadsbestuur bereikt akkoord over meerjarenplan 2020-2025

Het Gentse stadsbestuur heeft een politiek akkoord bereikt over haar project in de periode 2020-2025.

Ambitie en durf voor Gent. Dat is het opzet van het meerjarenplan 2020-2025 waarover het Gentse stadsbestuur een akkoord heeft bereikt. De komende 6 jaar investeert het Gentse stadsbestuur minstens netto 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het Gentse politiekorps krijgt er 50 agenten bij en er gaat 92 miljoen euro naar wonen. Gent versterkt haar dienstverlening aan de Gentenaars, en gaat voor warme, levendige wijken waar de bewoners zelf mee beslissen. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar.

Het Gentse stadsbestuur heeft een politiek akkoord bereikt over haar project in de periode 2020-2025. Dit vertaalt zich in een strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025, dat voorgelegd zal worden op de commissies en gemeenteraad van december.Het meerjarenplan is de concrete uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen hebben afgesloten begin deze legislatuur. In dat akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad steevast voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen. Dat vertaalt zich in de budgettaire keuzes die het stadsbestuur maakt voor de periode 2020-2025.

Met dit meerjarenplan stuwen we Gent verder vooruit en zorgen we ervoor dat Gent haar voor­trek­kers­rol meer dan ooit kan opnemen. Dit plan versterkt de Gentenaars, verenigingen en organisaties actief in onze stad. We investeren niet alleen in stenen, ook en vooral in mensen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, dat zijn er 10.000 meer dan nu het geval is. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienst­ver­le­ning en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen. We investeren 630 miljoen om daar een antwoord op te bieden.

Rudy Coddens , schepen van Financiën

Toekomstgericht ontwikkelen

De groei van het aantal inwoners oefent een stevige druk uit op onze stad. Om daar een antwoord op te bieden, wordt er onder andere 92 miljoen euro geïnvesteerd in wonen. Het gaat om onder meer 33 miljoen euro voor bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale huurwoningen en een verdubbeling van het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor. We houden de inspanningen op stadsvernieuwing aan met onder andere de verdere opwaardering van de Brugse Poort en het Rabot, de uitvoering van het masterplan voor Nieuw Gent en de verderzetting van de projecten En Route in de Dampoortwijk en Muide-Meulestede Morgen. We zetten de vernieuwing van de Bloemekenswijk en Sluizeken-Tolhuis-Ham in de steigers.

Het openbaar groen is de tuin van de Gentenaars. Er wordt 50 miljoen euro voorzien voor onder meer het aanleggen of vernieuwen van 20 parken. Via het RUP Groen komt er 109 hectare openbaar groen bij, en wordt 266 hectare waardevol groen beschermd. Er komt 90 hectare bos bij.

Gent is een stad die vooroploopt, de bakens uitzet, pioniert. Als stad hebben we de ambitie om uit te groeien tot dé technologiehoofdstad. De Stad Gent investeert bijkomend 33 miljoen euro in technologische vernieuwing en digitalisering, bovenop de 77 miljoen euro die reeds voorzien was voor Digipolis. Met dien verstande dat technologie te allen tijde ten dienste moet staan van de Gentenaars en Gentse bedrijven. Zo zetten we een grote stap voorwaarts naar snelle en efficiënte dienstverlening. We stomen via een speerpuntenfonds van 4,4 miljoen euro Gent klaar voor de economie van morgen en versterken toekomstgerichte sectoren zoals health tech, clean tech en ICT en digitale economie.

Op vlak van sociaal klimaatbeleid blijft Gent absoluut een voortrekker. De scherpe klimaatambities blijven gehandhaafd. Nieuw speerpunt is de uitrol van een groene warmtestrategie. Via premies, begeleiding en leningen stimuleert De Energiecentrale de Gentenaars om te investeren in energiezuinigheid. We geven zelf het goede voorbeeld door samen met burgers te investeren in zonnepanelen op de stadsgebouwen en de eigen infrastructuur energie-efficiënter te maken.

Voor betere straten, pleinen en water in de stad reserveren we 111 miljoen euro. We maken de wijken aangenamer, verkeersveiliger, en autoluwer met wijkmobiliteitsplannen op maat, met voorrang voor stappers en trappers. We maken deze plannen samen met de bewoners en andere betrokkenen.

Meer huizen en scholen, autoluwe wijken, een groenere invulling van onze publieke ruimte: Gent groeit, de noden veranderen en we zijn daar klaar voor.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Samenleven en beleven

Harmonieus samenleven is pas mogelijk in een veilige stad waar alle Gentenaars zich goed voelen. We zetten in op een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners. Onze gemeenschapsgerichte politie speelt hierin een cruciale rol. We versterken daarom het politiekorps met 50 extra agenten tegen 2024 en maken werk van moderner uitgeruste en beter gehuisveste flikken. We gaan voor het nieuw politiehuis aan de Groendreef en de renovatie van het commissariaat Gent-centrum.

Zoals we dit in Gent gewend zijn, besteden we veel aandacht aan preventie, sensibilisering en maatschappelijk welzijnswerk. We hebben hierbij specifieke aandacht voor jongeren en verhogen het aanbod van het jeugdwelzijnswerk.

We zetten extra in op beleving van onze stad. We gaan voor warme en levendige wijken met een financiële ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor wijkfeesten en buurtfestivals. De Gentse Feesten worden vernieuwd en er komt een lichtfestival in 2021 en 2024.

Met 53 miljoen euro investeringen voor culturele infrastructuur en 15 miljoen euro extra voor cultuurparticipatie stomen we Gent klaar voor haar ambitie als Europese culturele hoofdstad 2030. 50 miljoen euro wordt ingezet in het moderniseren van de sportinfrastructuur en het uitbreiden van het aanbod. Van de Blaarmeersen maken we de gezinsplek van Gent.

Gent blijft haar voortrekkersrol opnemen op vlak van gelijke kansen. Met een aanpak waar praktijktesten deel van uitmaken, gaan we voor een gelijke toegang tot werk en wonen. Een tweede toegankelijkheidsambtenaar waakt samen met ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en communicatie. We begeleiden de groei van het toerisme in Gent met een slim en toekomstgericht toerismebeleid. We kiezen resoluut voor een afvalarme en propere stad. We verhogen de handhaving op sluikstorten. Ivago investeert bijkomend in duurzaam afvalbeleid en in de recyclageparken.

Stad van kansen

Het stadbestuur maakt van Gent een echte kansenfabriek. 29 miljoen euro gaat naar bijkomende capaciteit voor onderwijs en kinderopvang, 43 miljoen was al gepland. In totaal investeren we 120 miljoen euro in het onderhoud, de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe scholen en kinderdagverblijven. Basisschool De Triangel krijgt terug een definitieve plek in haar wijk. In het oude stadslabo wordt het Huis van de Jeugd in de steigers gezet. In 2023 en 2024 start daar een tijdelijke invulling door de jeugd zelf. Ondertussen worden, samen met de jongeren, de plannen getekend en de eerste werken uitgevoerd om het Huis van de Jeugd te bouwen. Bovenop de blijvende inzet voor Gent als kindvriendelijke stad komt er extra aandacht voor de jeugd. Het aanbod aan activiteiten voor en door kinderen en jongeren in de stad zal de komende jaren fors uitbreiden. Het Onderwijscentrum breidt uit met het oog op het lerarentekort en zet meer brugfiguren in om ouders en schoolteams dichter bij elkaar te brengen.

Het Arbeidspact helpt 2.500 extra Gentenaars aan het werk door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

We hebben oog voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving, en we gaan naar de mensen toe die de weg naar de hulpverlening niet vinden. Met 434 miljoen euro voor het OCMW, waarvan 25 miljoen euro extra met focus op kinderen en gezinnen, zorgen we voor een krachtig beleid inzake armoedebestrijding. We zetten extra in op proactieve rechtentoekenning en focussen op de ondersteuning van gezinnen en jongeren in armoede. Ook binnen de beleidsdomeinen Mobiliteit, Wonen, Gezondheid en Onderwijs is veel aandacht voor kwetsbare Gentenaars met een plan voor vervoersarmoede, bijkomende sociale woningen, extra brugfiguren, en een betere toegankelijkheid van het sportaanbod, het cultuuraanbod en de gezondheidszorg. Verenigingen waar armen het woord nemen, krijgen extra middelen. Deze gecombineerde inzet zorgt voor een ongeziene inspanning op het lokale niveau.

Het budget voor gezondheidsbeleid verdrievoudigt. De focus ligt op geestelijke gezondheidszorg met aandacht voor jongeren, gratis eerstelijnspsychologen in de wijkgezondheidscentra en suïcidepreventie. Het Sociaal Innovatiefonds wil kansen geven aan nieuwe ideeën en samenwerkingen van actoren uit de hulpverlening en welzijnssector. Via gezondheidsgidsen wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeterd.

Gent stad voor en door de Gentenaars

Een stad bestuur je niet alleen, dat doe je samen met de Gentenaars, de verenigingen, de organisaties en vele andere actoren actief in onze stad. Het budget dat burgers zelf kunnen besteden vervijfvoudigt: we investeren 7 miljoen euro in wijkbegrotingen en versterken verder de inspraak en participatie. We geven meer zuurstof aan het middenveld, en investeren 6 miljoen euro extra in de ondersteuning ervan. We omkaderen het verenigingsleven beter, en zorgen voor mantelzorgers en wie zich vrijwillig inzet. We maken werk van kwaliteitsvolle en moderne dienstverlening voor de Gentenaars. AC Zuid wordt het nieuwe portaal voor onze dienstverlening, we vernieuwen de wijkkantoren in Gentbrugge en Oostakker en maken plannen voor het wijkkantoor Sint-Denijs-Westrem. We zetten maximaal in op gedeeld gebruik van de stedelijke infrastructuur.

Iedereen die in Gent woont, werkt of studeert, komt voor tal van admi­ni­stra­tie­ve kwesties aankloppen bij de dienst Burgerzaken en verwacht terecht kwa­li­teits­vol­le en nabije dienst­ver­le­ning. Daarom investeren we in een performante organisatie, in elektronische dienst­ver­le­ning en in moderne infrastructuur, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

Mieke Van Hecke , schepen van Protocol en Burgerzaken

Als werkgever zijn we ambitieus. We investeren fors in diversiteit in onze organisatie. We houden de blik op de toekomst: we zetten in op digitalisering en op reconversie en omscholing van stadspersoneel. We doen gerichte aanwervingen in functie van de nieuwe beleidsprioriteiten.

Financieel evenwicht

De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk. We hebben 58 miljoen nieuwe beleidsruimte per jaar gecreëerd door efficiëntie en optimalisatie in eigen organisatie, inkomsten beter te innen, bepaalde belastingen te hervormen en gericht op te trekken in functie van beleidskeuzes, en door beslissingen van de Vlaamse Overheid.

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 zal voorgelegd worden op de commissies en gemeenteraad van december. De volgende stap in het uitwerken van het beleid is de participatieve opmaak van de beleidsnota’s. De burgemeester en schepenen zullen die presenteren uiterlijk tegen de zomer van 2020.