Gent in relance: budget in evenwicht

Het college van burgemeester en schepenen bereikte een akkoord over de begrotingsopmaak voor 2022.

Het college van burgemeester en schepenen bereikte een akkoord over de begrotingsopmaak voor 2022. Een budget in evenwicht is het resultaat van deze oefening in moeilijke tijden. We leggen geen extra lasten op de komende generaties door de schuldgraad onder de 100% te houden en de vele ambities blijven betaalbaar.

Budget in evenwicht

De wereldwijde coronacrisis schudde ons dagelijks leven door elkaar en daagde ook onze stadsorganisatie financieel uit. Dit vraagt om bijsturing en een hernieuwde focus. Gelukkig herneemt onze economie zich sneller dan verwacht, hopelijk blijvend.

Het is geen evidente oefening, maar desondanks blijft de Stad Gent financieel gezond en stabiel, een engagement waar het college van burgemeester en schepenen elke budgetronde opnieuw voor gaat. De schuldgraad blijft onder de 100% de komende jaren. Dit is geen verplichting vanuit Vlaanderen, maar wel belangrijk om de lasten niet door te schuiven naar de toekomstige generaties. Ook de Auto Financieringsmarge (AFM), de mate waarin de Stad Gent in staat is haar investeringen te financieren op lange termijn, blijft positief in 2025.

Minder inkomsten en stijgende prijzen

De inkomsten van de Stad staan onder druk. IMEWO besliste om de dividenden voor de lokale overheden drastisch te verminderen. Ondanks de gedeeltelijke compensatie uit Vlaanderen heeft deze beslissing een zware impact op het financieel meerjarenplan van de Stad Gent. Ook de inkomsten uit het Gemeentefonds dalen. Alles samen betekent dit een structurele daling van de inkomsten van 8 miljoen euro op jaarbasis.

Als lokale overheid worden we, net als elke Gentenaar, geconfronteerd met extra kosten zoals door de stijgende energieprijzen en inflatie door het aantrekken van onze economie. Dat heeft een impact op heel wat parameters in het budget. Die werden aangepast en worden verder opgevolgd.

De uitdagingen zijn groot en vragen een bijsturing van het meerjarenplan. Deze bijsturing zetten we ook de komende maanden verder. Het stadsbestuur gaat hierbij op zoek naar de juiste evenwichten.

We zijn erin geslaagd om de financiën gezond te houden. Het schip houdt koers in woelig water, en de nieuwe maatregelen houden het meerjarenplan in evenwicht zodat we onze vele ambities kunnen blijven realiseren en verder bouwen aan ons schoon Gent.

Rudy Coddens, schepen van Financiën

Bijsturing op werking en ontvangsten

De stadsorganisatie zet de tering naar de nering en levert een collectieve inspanning van 10 miljoen euro op jaarbasis om het meerjarenplan financieel gezond te houden. De komende maanden maakt het college, samen met de administratie, verder werk van een focusoefening. Inhoudelijke prioriteiten worden daarbij tegen het licht gehouden. De financiële doorvertaling van deze oefening wordt verder geconcretiseerd bij de budgetwijziging 2022. Ook de effectiviteit van de budgetten, en dus de werking, wordt hierbij tegen het licht gehouden.

De uitdagingen zijn groot in onze stad. In budgettair moeilijke omstandigheden blijven we investeren in de toekomst van onze stad en de Gentenaars. We blijven ambitieus zonder lasten door te schuiven naar toekomstige generaties Gentenaars.

Mathias De Clercq, burgemeerster

Ondanks de recente nieuwe uitdagingen wil het college het aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voor de Gentenaars blijven garanderen. Daarom werd er ook gezocht naar extra inkomsten die de beleidsdoelstellingen ondersteunen. Deze extra inkomsten bedragen ongeveer 6,7 miljoen euro op jaarbasis.

Zo optimaliseren we de inning van een aantal belastingen waaronder leegstand en zal een doorgedreven handhaving in de strijd tegen sluikstorten en foutparkeren resulteren in hogere ontvangsten. Daarnaast komen er ook twee nieuwe reglementen. Ontwikkelaars en particulieren die bouwen en verbouwen in onze stad zullen gestimuleerd worden om verharding maximaal te vermijden. En de visueel storende masten en pylonen worden binnenkort ontraden. Windmolens worden aangemoedigd en bijgevolg uitgesloten van deze nieuwe belasting.

Ten slotte worden de parkeertarieven voor straatparkeren en de ondergrondse parkeergarages geïndexeerd, dus aangepast aan de levensduurte. Die tarieven waren sinds 2016 niet meer gewijzigd.

Focus op welzijn en jongeren

Corona heeft ons helaas nog niet helemaal verlaten. De stad investeerde sterk in de strijd tegen corona en het welzijn van de Gentenaars. Het college maakt hiervoor nog 5 miljoen euro extra vrij.

Er komen extra maatregelen voor maar liefst 1 miljoen euro voor het Gentse onderwijs. Hiermee wil het college de continuïteit van de schoolwerking en opvang verzekeren. Corona en personeelstekorten leggen hier nog steeds een grote druk op de dagelijkse werking. Het college zal ook sterker inzetten op welzijn en het wegwerken van de leerachterstand. De Gentse kinderen en jongeren verdienen alle ondersteuning om de impact van de voorbije maanden tot een minimum te beperken.

De gezondheid en het mentaal welzijn van de Gentenaar is een grote bekommernis. De psychologen en gezondheidsgidsen worden verder ingezet in de Gentse wijken en worden versterkt. Daarnaast zet het stadsbestuur ook sterker in op de strijd tegen eenzaamheid, seksuele intimidatie en discriminatie. We versterken de samenwerking tussen de vele organisaties in het Gentse middenveld.

De tijdens de coronacrisis extra gecreëerde opvangplaatsen voor daklozen in onze stad worden opgenomen in reguliere werking. We begeleiden deze mensen ook naar een definitieve woonst.

Daarnaast blijven de huurgelden voor de verenigingen en handelaars met een significante omzetdaling in het stadspatrimonium kwijtgescholden tot april 2022. Hetzelfde geldt ook voor de terrasbelastingen.

Ter ere van de Gentse coronaslachtoffers komt er ook een herdenkingsmonument, zoals ook afgesproken met alle partijen in de gemeenteraad.