Bekendmaking van gemeentelijke lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfs­ruim­ten

De Stad Gent maakt de lijst van de geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend.

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent maakt zoals elk jaar de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend. De lijst ligt vanaf woensdag 25 september tot en met woensdag 16 oktober 2019 voor iedereen ter inzage op het stadhuis en bij het GentinfoPunt aan de Zuid.

De bekendmaking gebeurt in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Binnen 30 dagen bezwaarschrift indienen

Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995 kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven worden gericht aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

De lijst van geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt vanaf woensdag 27 september tot en met woensdag 18 oktober 2017 voor iedereen ter inzage bij het GentinfoPunt in het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1) en op het stadhuis aan het onthaal (Botermarkt 1).