Bekendmaking van de gemeentelijke lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

De Stad Gent maakt de lijst van de geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend.

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent maakt zoals elk jaar de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde onroerende bedrijfsgoederen op Gents grondgebied bekend. De lijst ligt vanaf woensdag 28 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor iedereen ter inzage op het stadhuis en bij het GentinfoPunt aan de Zuid.

Deze bekendmaking gebeurt in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995, aangaande maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1995, kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven worden gericht aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

De lijst van geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten ligt vanaf woensdag 28 september tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor iedereen ter inzage op het stadhuis aan het onthaal (Botermarkt 1 te 9000 Gent, elke werkdag van 8 tot 17 uur) en bij het GentinfoPunt in het Administratief Centrum (Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, dinsdag van 8.30 uur tot 19 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur).