Meerjarenplan 2020-2025

Met het meerjarenplan zet de Stad een stap in de uitvoering van haar ambitieus bestuursakkoord.

Het strategisch meerjarenplan is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, sp.a en CD&V – hebben afgesloten begin deze legislatuur. In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Lees het meerjarenplan 2020-2025

Kijk ook onderaan deze pagina voor de toelichting bij het meerjarenplan en voor een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties.

Wat willen we de komende 6 jaar realiseren in Gent. PDF (13.78 MB)

Aan de basis van dit document ligt een grondig debat en een doordacht traject. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord, heeft het college in februari 2019 een missie voor de stad geformuleerd:

Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen. Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.

Missie voor Gent

Uit deze missie vloeien 20 strategische doelstellingen voort om Gent voor te bereiden op de toekomst. Die doelstellingen worden gebundeld onder 4 thema’s:

 

Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een ‘boekhoudlogica’ en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak. Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de betere inning van inkomsten een belangrijk element, net als de hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes. Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Ook in de ‘verbonden rechtspersonen’ van de Stad - de ‘satellieten’ Farys, Digipolis, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor sterk te blijven investeren. Het investeringsvolume van netto 630 miljoen euro ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.