Meerjarenplan 2020-2025

Met het meerjarenplan zet de Stad een stap in de uitvoering van haar ambitieus bestuursakkoord.

Het strategisch meerjarenplan is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, Vooruit en CD&V – hebben afgesloten begin deze legislatuur. In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Aanpassing meerjarenplan - budgetwijziging 2021

Dit is de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de Budgetwijziging 2021. Daarin verrekenen we het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar 2020 (27,32 miljoen euro), dat kan worden gebruikt als financiering in het voorliggende meerjarenplan voor het boekjaar 2021. Aangezien dat resultaat gunstiger is dan gebudgetteerd betekent dat dus een verbetering van de financiering.

De coronacrisis duurt nu al langer dan een jaar. We hopen allemaal, met de zomer in zicht, dat we binnenkort ons ‘gewone leven’ terugkrijgen. De uitrol van de vaccinatiestrategie vanuit Flanders Expo, waarin we als stad Gent een belangrijke rol spelen, is essentieel in het bestrijden van de pandemie.

Bij de Budgetopmaak 2021 (september 2020) legden we een extra financiële reserve aan. We voorzagen een autofinancieringsmarge van 9,22 miljoen euro in 2025 als buffer omdat we wisten dat er nog heel wat moeilijke maanden aankwamen. Dat was een juiste keuze omdat we op die manier ook in 2021 extra maatregelen kunnen nemen om de Gentenaars (kwetsbare mensen, verenigingen, handelaars, ondernemers, …) te helpen de crisis door te komen.

Bovenop de eerder genomen beslissingen hebben we nog eens 6,42 miljoen euro extra besteed aan ondersteuningsmaatregelen. Tegelijk boeken we 9,91 miljoen euro minder ontvangsten door onder andere het kwijtschelden of minder innen van enkele lokale belastingen (zoals terrasbelastingen), extra vrijstelling van huurgelden voor verenigingen en huurkwijtschelding voor zakelijke huurders van de Stad die door corona een significante omzetdaling ondervinden.

Een aantal beslissingen genomen bij de Budgetopmaak 2021 (waarvoor budget was voorzien voor een deel van het jaar, en extra middelen voor schoonmaak van alle stadsgebouwen, scholen, werkplekken en balies, ontmoetingsruimtes, publiek sanitair, … ) werden doorgetrokken tot eind 2021. Ook werden financiële middelen voorzien om tegemoet te komen aan noden in enkele diensten ten gevolge van de verhoogde werkdruk. Voor de woonzorgcentra kregen we daarvoor extra steun van de Vlaamse overheid.

Het vooropgestelde investeringsritme kunnen we aanhouden. Bij de Budgetwijziging 2021 laten we het netto investeringsvolume wel dalen met ongeveer 10 miljoen euro (van 684 miljoen naar 675 miljoen euro), voornamelijk dankzij extra ontvangsten zoals uit het ‘Kopenhagenfonds’ voor investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.

Met een autofinancieringsmarge van 4,28 miljoen euro in 2025 behouden we een redelijke buffer. We houden de schuldgraad bovendien consequent onder de 100%.

Goed bestuur houdt ook in dat we altijd opnieuw ons beleid evalueren en flexibel bijsturen waar nodig. Dat heeft als gevolg dat een aantal herschikkingen nodig zijn in ons financieel meerjarenplan. De coronacrisis is nog niet voorbij en zal ongetwijfeld ook de komende maanden (mogelijk zelfs de volgende jaren) nog een impact hebben op ons beleid. We blijven daarom alles nauwlettend monitoren. Hoe dan ook: niemand heeft een glazen bol. Veel zal afhangen van het tempo waaraan de economie zich zal herstellen en van wat de secundaire gevolgen zullen zijn van de coronacrisis. Om onverwachte uitgaven ten gevolge van die crisis te kunnen opvangen in 2021 voorzien we een reservebudget van 1 miljoen euro.

Onze conclusie blijft vrij positief. Opnieuw zijn de nodige coronamaatregelen gefinancierd; de autofinancieringsmarge is nog steeds voldoende positief; én we hebben nog een kleine buffer. De schuldgraad blijft onder controle.

Lees het aangepaste meerjarenplan

Meer weten? Lees hieronder ook de toelichting bij het aangepast meerjarenplan en het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties.

Lees de strategische en financiële nota PDF (7.28 MB)

Meer weten over het meerjarenplan 2020-2025? 

Traject en thema's van het meerjarenplan 2020-2025

Aan de basis van het meerjarenplan 2020-2025 ligt een grondig debat en een doordacht traject. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord, heeft het college in februari 2019 een missie voor de stad geformuleerd:

Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen. Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.

Missie voor Gent

Uit deze missie vloeien 20 strategische doelstellingen voort om Gent voor te bereiden op de toekomst. Die doelstellingen worden gebundeld onder 4 thema’s:

Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een ‘boekhoudlogica’ en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak. Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de betere inning van inkomsten een belangrijk element, net als de hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes. Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Ook in de ‘verbonden rechtspersonen’ van de Stad - de ‘satellieten’ Farys, District09, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor sterk te blijven investeren. Het investeringsvolume van netto 630 miljoen euro ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025

Budgetopmaak 2021

Budgetwijziging 2020