Meerjarenplan 2020-2025

Met het meerjarenplan zet de Stad een stap in de uitvoering van haar ambitieus bestuursakkoord.

Het strategisch meerjarenplan is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, sp.a en CD&V – hebben afgesloten begin deze legislatuur. In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Aanpassing meerjarenplan - budgetopmaak 2021

De impact van de coronacrisis is enorm, nooit eerder werden we met dit soort uitdagingen geconfronteerd, maar we pakken die aan – samen, doortastend, vooruitziend, rekening houdend met (onder andere) de berekeningen van het federale Planbureau.

Aan de ene kant moeten we als lokale overheid mee blijven investeren in de Gentse samenleving en economie, zeker nu. Aan de andere kant moeten we rekening houden met het feit dat we volgend jaar 1,48 miljoen euro minder inkomsten zullen hebben. ‘In de kering’ scheelt dat meer dan een slok op de borrel. Dan moet je prioriteiten stellen en tegelijk ver genoeg vooruit kijken.

De COVID- 19-pandemie stelt onze meest kwetsbare Gentenaars voor bijzonder grote uitdagingen. Gent is een solidaire stad die niemand in de steek laat, de mensen die onze hulp nodig hebben moeten die meteen kunnen krijgen. Daarom zal het OCMW extra (zorg)personeel aanwerven. Onze economie heeft het hard te verduren, ondernemers en handelaars zoeken stabiliteit om hun activiteiten te blijven uitbouwen. Als Stad zijn we hun partner. We blijven ook investeren in wegen, scholen, parken, cultuur- en sportinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en een betere dienstverlening. Het is die combinatie van crisismaatregelen en investeringen voor de langere termijn die ons toekomstproject schraagt.

Natuurlijk moeten we onze oorspronkelijke plannen bijsturen. We hebben enkele bouwprojecten opgeschoven in de tijd (sommige zullen later klaar zijn, andere starten pas in 2025); we hebben allemaal samen – Stad, OCMW en de verbonden rechtspersonen van de Groep Gent – scherper gebudgetteerd voor 2021 en de jaren daarna; maar we voorzien ook enkele nieuwe inkomsten die de Gentenaars niet rechtstreeks raken.

Bij de Budgetopmaak 2021 stellen we de investeringen in het meerjarenplan licht bij naar 683,54 miljoen euro. Omdat de financieel-economische context bijzonder onvoorspelbaar is, leggen we een extra financiële reserve aan. De autofinancieringsmarge wordt bijgesteld van 2,74 naar 9,22 miljoen euro in 2025 als buffer. De schuldgraad blijft onder de 100%.

We hebben gedaan wat in deze situatie van een lokale overheid als ‘goede huisvader’ mag worden verwacht. We hebben de tering naar de nering gezet zonder de buikriem aan te halen. We keken verder dan onze neus lang is zodat we binnen enkele jaren niet voor onaangename verrassingen komen te staan. En we hebben zeer gerichte keuzes gemaakt, omdat we allemaal in dezelfde storm zitten maar niet allemaal in dezelfde boot.

Lees het aangepaste meerjarenplan

Kijk ook onderaan deze pagina voor de toelichting bij het aangepast meerjarenplan en voor een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties.

Lees de strategische en financiële nota PDF (10.01 MB)

Traject en thema's van het meerjarenplan 2020-2025

Aan de basis van het meerjarenplan 2020-2025 ligt een grondig debat en een doordacht traject. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord, heeft het college in februari 2019 een missie voor de stad geformuleerd:

Gent is een fiere stad waar mensen graag wonen, werken en genieten. Een stad die ademt en laat ademen. Iedereen is er even veel anders en even veel Gentenaar. Kinderen krijgen hier ruimte om te groeien. Mensen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien. In Gent ondernemen en experimenteren we. Met de blik gericht op de wereld.
Wij creëren de stad samen. En maken voor de volgende generaties de omslag naar een nog beter Gent.

Missie voor Gent

Uit deze missie vloeien 20 strategische doelstellingen voort om Gent voor te bereiden op de toekomst. Die doelstellingen worden gebundeld onder 4 thema’s:

 

Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een ‘boekhoudlogica’ en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak. Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de betere inning van inkomsten een belangrijk element, net als de hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes. Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Ook in de ‘verbonden rechtspersonen’ van de Stad - de ‘satellieten’ Farys, Digipolis, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor sterk te blijven investeren. Het investeringsvolume van netto 630 miljoen euro ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.

 

De documenten uit de voorgaande meerjarenplannen vind je in dit archief.