Bestuurs­ak­koord

Het politiek akkoord tussen Open VLD, Groen, Vooruit en CD&V waarin de beleidsvisie voor 2019-2024 uitgestippeld wordt.

Het bestuursakkoord 2019-2024 heeft als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’. Het nieuwe college wil immers de lat hoog leggen. Gent moet als stad blijven vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren, en een voortrekkersrol spelen op vlak van stedelijk beleid. Tegelijkertijd wil het nieuwe stadsbestuur de uitdagingen die er zijn ook benoemen en aanpakken.

Lees het bestuurs­ak­koord 2019-2024

Ambitie en durf voor Gent PDF (283.22 kB)

Stad als kansenfabriek

Gent moet meer dan ooit een kansenfabriek worden waar alle Gentenaars de nodige kansen krijgen om volwaardig deel uit te maken van de Gentse samenleving. Met een Gents arbeidspact om meer Gentenaars aan de slag te krijgen, een masterplan capaciteit in het onderwijs zodat elk kind een plek heeft, een actieplan tegen schooluitval, en een geïntegreerd sociaal beleid om de armoede in onze stad krachtdadig te bestrijden. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving waar alle Gentenaars in al hun diversiteit deel van uit maken.

Gent klaarmaken voor de toekomst

Gent is een stad in volle transitie. De groei van onze stad brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Het bestuursakkoord legt daarom klemtonen op een ambitieus klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit, verkeersveilige woonwijken en autoluwe schoolomgevingen. Er wordt ingezet op de economie van de toekomst, met Gent als technologiehoofdstad. De woonproblematiek wordt aangepakt door 90 miljoen euro te investeren.

Gentenaars actief betrekken

De nieuwe ploeg zet verdere stappen om Gentenaars nog nauwer en actiever te betrekken bij het stadsbeleid. Zo zullen er volgende legislatuur stadsdebatten worden georganiseerd rond brede maatschappelijke thema’s. Bij plannen met een grote impact worden burgerkabinetten voorzien en in de wijken worden burgerbegrotingen geïntroduceerd zodat Gentenaars mee kunnen beslissen over de inzet van middelen in hun wijk. De nieuwe ploeg wil de politiek naar de Gentenaars brengen en iedereen actief betrekken.

Bestuurlijke vernieuwing

Het nieuwe stadsbestuur gaat voluit voor bestuurlijke vernieuwing. Met actieve openbaarheid van bestuur, een nieuwe rol voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en een grote klemtoon op samenwerking. Het nieuwe college zal een samenwerkingscollege zijn. Zowel binnen als buiten het college worden samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden. De nieuwe ploeg reikt de hand naar de oppositie en de andere overheden om rond grote dossiers de krachten te bundelen en samen te werken.

Nieuwe rol voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad

Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad. Dit is niet langer de burgemeester, maar wordt ingevuld door respectievelijk Zeneb Bensafia (Groen) en Christophe Peeters (Open Vld). Halverwege de legislatuur wisselt het voorzitterschap tussen beiden. Hun opdracht is om de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars te brengen, onder andere door in te zetten op inspraaktrajecten via de gemeenteraad en door uit het stadhuis te treden. De drempels worden verlaagd zodat meer burgers voorstellen aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen.