Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Verspreiding niet-geadresseerde drukwerken 16 gram of meer weegt en gelijkgestelde producten.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Als gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers, door de verspreider aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Deze opsomming is niet limitatief.

Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt beschouwd als niet-geadresseerd.

Onder verspreiding wordt verstaan het bedelen in brievenbussen evenals het uitdelen of het ter beschikking stellen van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten op de openbare weg zoals onder meer door aanbod in een display op de openbare weg of door persoonlijke afgifte.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft aan de drukker om het niet-geadresseerd drukwerk te drukken, of die opdracht geeft om het gelijkgestelde product te produceren.

Wanneer?

Ten laatste 14 kalenderdagen na de verspreiding van het eerste exemplaar. Degene die geen aangifteformulier gekregen moet er zelf één vragen.

Bedrag

Zie artikel 3 van het reglement 'Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken'.

Uitzonderingen

Er is vrijstelling van belasting wanneer:

  1. de in artikel 4 bedoelde opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen of kandidaten die op de verkiezingslijst voorkomen in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad, in de sperperiode bepaald door de respectievelijke wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven tot twee weken na de verkiezingsdag;
  2. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het aanvragen of de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging zoals bedoeld in artikel 205 van het Gemeentedecreet;
  3. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product hoofdzakelijk verband houdt met het indienen van een burgerinitiatief op de agenda van een gemeenteraad en de bespreking ervan op de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 200bis van het Gemeentedecreet;
  4. de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van EVA’s van de Stad Gent en van het Havenbedrijf van Gent;
  5. de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van een Gentse vereniging of bewonersgroep en in hoofdzaak verband houdt met informatie en/of opinievorming aangaande milieubescherming, natuurbehoud, aspecten van stedenbouw, ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling;
  6. het verspreide drukwerk of gelijkgesteld product uitsluitend verband houdt met:
    • de bekendmaking van de jaarlijkse dekenijfeesten;
    • de werking in het kader van het project 'wijk aan zet'.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig. De aangifte gebeurt ten laatste 14 dagen na de verspreiding van het eerste exemplaar.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.