Start- of herinvesteringssubsidie voor private kinderopvang

Private organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters kunnen een aanvraag indienen voor een start- of herinversteringssubsidie

Waarom deze subsidie?

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en organiseert daarom zelf kinderopvang én verleent start- en investeringssubsidies aan andere vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Gentse grondgebied. 

Alle organisatoren van kinderopvang met opvanglocaties op het grondgebied van Gent, dus zowel kinderdagverblijven als onthaalouders, kunnen een aanvraag indienen.

Welke subsidies kunnen toegekend worden?

Startsubsidie:

Een startsubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager die een nieuwe groepsopvang inricht of als onthaalouder start met het inrichten van een nieuwe gezinsopvang.

Aanvullend kan aan de startende organisator of onthaalouder een subsidie voor vorming en opleiding worden toegekend.

Herinvesteringssubsidie:

Een herinvesteringssubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager als ondersteuning voor gedane uitgaven ter verbetering van de infrastructuur, de inrichting, het meubilair of de uitrusting van de ruimtes waar de opvang plaatsvindt. Enkel uitgaven van minimaal € 200 voor een locatie gezinsopvang en minimaal € 500 voor een locatie groepsopvang komen in aanmerking. 

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via een online formulierhttps://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scsubsidieprivatekinderopvang.aspx

Je kan kiezen:

  • om het formulier digitaal in te vullen, bijlagen bij te voegen en meteen digitaal te handtekenen (daarvoor log je in met identiteitskaart Eid)
  • om het formulier digitaal in te vullen, bijlagen bij te voegen en dan af te drukken en te handtekenen op papier. Je bezorgt dan de getekende versie per post.

Deadline indienen aanvragen: 31 augustus 2023 om 23u59.

Verder verloop:

Na het indienen van de aanvraag ontvang je een bevestiging. Als er zaken onduidelijk zijn of bewijsstukken ontbreken, wordt je gecontacteerd.

Je weet niet meteen of de subsidie toegekend wordt. Kinderopvangpunt verzamelt alle ingediende aanvragen en geeft ze op 1 september een rangorde. Die is van belang als er onvoldoende budget is voor alle aanvragen.

Daarna legt Kinderopvangpunt het voorstel met toe te kennen aanvragen voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist over de toekenning.

Kinderopvangpunt brengt je op de hoogte van deze beslissing.

 

Vragen, hulp of ondersteuning nodig?

Contacteer het Groeiteam, voor al je vragen rond opgroeien, opvoeden en leren. Altijd een Groeiteam in je buurt.

Regelgeving

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor de periode 2020 - 2025

Start- of herinvesteringssubsidie voor private kinderopvang