Omge­vings­ver­gun­ning voor klein­han­dels­ac­ti­vi­tei­ten

Procedure om de kleinhandelsvergunning (de vroegere socio-economische vergunning) aan te vragen.

De vroegere socio-economische vergunning is nu de "omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten".

Wie moet een kleinhandelsvergunning aanvragen?

Voer je kleinhandelsactiviteiten uit met een netto handelsoppervlakte (NHO) van meer dan 400 m²? Dan heb je een kleinhandelsvergunning nodig, zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen. En zowel voor één bedrijf als een handelsgeheel.

Wijziging in netto handelsoppervlakte

Als je netto handelsoppervlakte wijzigt, ben je vergunningsplichtig:

  • als je kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NHO meer dan 400 m² bedraagt
  • als je een bestaand handelspand/handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20 % van de vergunde NHO of met meer 300 m²
  • als je de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10% van de totale vergunde NHO of met meer dan 300 m²

wijziging van categorie

Maar ook als de categorie van een handelszaak (met netto handelsoppervlakte van meer dan 400m²) wijzigt, moet je een nieuwe kleinhandelsvergunning aanvragen. Er zijn vier categorieën van kleinhandelsvergunning:

  • Categorie A: verkoop van voeding
  • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
  • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Categorie D: verkoop van andere producten

Je kan de aanvraag voor je kleinhandelsvergunning combineren met een andere omgevingsvergunning: het gaat dan over een ‘gemengd project’.

Pop-up en overname = geen kleinhandelsvergunning nodig.

Als je tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert — minder dan 90 of 180 dagen per jaar — heb je geen omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Je kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Aanvraagformulier kleinhandelsvergunning

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan via hetzelfde algemeen aanvraagformulier.

Hoe dien je de aanvraag in?

Aanvraag kleinhandelsvergunning

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning moet ingediend worden via het Omgevingsloket. 
Dit gebeurt via een algemeen aanvraagformulier. Voor de kleinhandelsvergunning vul je volgende 3 delen in:

1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:

(1) Projectgegevens
(8) Gegevens over de procedure
(9) Gegevens over de aanvrager
(12) Overzicht van de bijlagen
(13) Ondertekening door de aanvrager

2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p.48-49) (volledig)

3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34). Dit addendum vul je in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER).
Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

De addendabibliotheek vind je onderaan deze pagina van het omgevingsloket

De Stad heeft 30 dagen de tijd om je aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er twee mogelijke procedures van behandeling.

Aanvraag voor gemengd project

Bij een gemengd project doe je dat verplicht digitaal via het omgevingsloket.

Vereenvoudigde procedure: beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid

  • Voor louter kleinhandelsvergunning waarvan NHO < 20.000 m².
  • Voor gemengde projecten met NHO < 20.000 m², waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder de vereenvoudigde procedure valt.

Gewone procedure: beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid

De termijn is afhankelijk van de eis rond het advies omgevingsvergunnings­commissie. Deze procedure is van toepassing als de netto handelsoppervlakte groter is dan 20.000 m² en/of voor projecten met een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling.

Documenten

Meer informatie, een handleiding en alle nodige documentatie (addenda) vind je hier.