Subsidie voor aankoop of lease van een elektrische deelwagen voor zelfstandigen en rechtspersonen

Erkende Gentse autodeelorganisaties of vzw's die een nieuwe elektrische wagen kopen of leasen en delen met Gentenaren, krijgen subsidie.

Inhoud

Waarover gaat het?

Als je als Gentse VZW met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of als autodeelorganisatie erkend door de Stad Gent, een nieuwe elektrische wagen aankoopt of leaset en als je dit voertuig zal delen met andere Gentenaren, dan kan je een subsidie van 4.500 euro aanvragen. 

De definitief erkende autodeelorganisaties zijn Cambio, Cozywheels, Partago, Dégage! en Battmobility.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De wagen is een nieuw BEV M1- of L7e-voertuig.
 • De autodeelgroep die de wagen deelt, moet uit minstens 4 leden bestaan. Minimaal 4 leden zijn op een verschillend adres in Gent gedomicilieerd.
 • De wagen moet gedurende 5 jaar na aankoopdatum eigendom blijven van een vzw met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of een autodeelorganisatie die door de Stad Gent erkend is.
 • Elke gebruiker houdt verplaatsingen via een elektronisch logboek bij, waarbij meer dan 50% van de verplaatsingskilometers afgelegd wordt door leden van de autodeelorganisatie die niet de eigenaar zijn van de wagen. Van het minimale streefdoel kan slechts afgeweken worden mits gemotiveerde vraag hiertoe en na akkoord van de Stad Gent.
 • De wagen is correct verzekerd voor alle gebruikers van de autodeelgroep voor een periode van 5 jaar.
 • De standplaats van de wagen bevindt zich op het grondgebied van Gent.
 • De subsidieaanvraag moet ten laatste 12 maanden na de aankoop of de lease van de elektrische wagen gebeuren en uiterlijk 31 oktober 2025. 
 • Per erkende autodeelorganisatie worden er maximaal 5 subsidies per jaar toegekend. Dit aantal omvat zowel goedgekeurde aanvragen van particulieren als van de rechtspersonen of zelfstandigen.
 • Je krijgt een subsidie zolang er budget is.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de catalogusprijs (inclusief BTW, exclusief opties en kortingen van het voertuig. De subsidie kan niet hoger zijn dan 20% van de effectieve aankoopwaarde.

Catalogusprijs (incl. btw, excl. opties en kortingen) Subsidiebedrag*
minder dan 31.000 euro 4500 euro
van 31.000 euro tot 49.999,99 euro 3000 euro
Vanaf 50.000 euro Geen

*met een maximum van 20% van de effectieve aankoopwaarde (incl. btw en kortingen, excl. opties)

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

De eigenaar van de wagen doet de subsidieaanvraag maximaal 12 maanden na de aankoop van de wagen en uiterlijk op 31 december 2025.

Je houdt met de Dienst Milieu en Klimaat één of meerdere overlegmomenten om de modaliteiten van het project en voorwaarden van de subsidie te bespreken. De aanwezigen op dit overleg zijn minimaal de Stad Gent, een vertegenwoordiger van de erkende autodeelorganisatie en de potentiële aanvrager van de subsidie. 
Dit gesprek fungeert als formele kennisgeving van de aankoop van een elektrische deelwagen. Het overeenkomstige subsidiebudget wordt gedurende 1 maand gereserveerd voor de potentiële koper. Noch het gesprek, noch het verslag is een verbintenis dat de subsidie effectief zal worden toegekend. Hiertoe moet je een subsidieaanvraag indienen.

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier én een kopie van de bestelbon. Als je één maand na het overlegmoment geen subsidieaanvraag met bijhorende bestelbon indient, wordt het gereserveerde budget weer vrijgegeven.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het advies van de Dienst Milieu en Klimaat. De beslissing word schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.

Je ontvangt 80% van het subsidiebedrag na tussenkomst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van de subsidie. Het resterende saldo van 20% ontvang je na controle van volgende bewijsstukken, die je binnen een termijn van 12 maanden na beslissing door het college van burgemeester en schepenen moet bezorgen:

 • Kopie van het kentekenbewijs en het conformiteitsattest van het voertuig
 • Een bewijs van betaling en/of ontvangst van het voertuig
 • Getekend autodeelcontract tussen de eigenaar van de wagen en de erkende autodeelorganisatie (indien de wagen door een vzw werd aangekocht of geleaset).
 • Ondertekende verklaring op eer dat de elektrische of CNG-wagen als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Gent (indien de wagen door een erkende autodeelorganisatie werd aangekocht of geleaset).
 • Een kopie van de autodeelpolis (via de autodeelorganisatie)

De betaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van zijn post- of bankrekeningnummer.

 

Specifieke controle

De erkende autodeelorganisatie treedt samen met de Stad Gent op als controlerende instantie.

Vanaf uitbetalingsdatum van het saldo van 20% moet de aanvrager (al dan niet via de erkende autodeelorganisatie) gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks en uiterlijk tegen 15 maart van dat jaar volgende documenten aan de Stad Gent bezorgen:

 • ondertekende verklaring op eer van de eigenaar dat de wagen nog steeds via de autodeelorganisatie gedeeld wordt (indien de wagen door een particulier of vzw werd aangekocht of geleaset).
 • ondertekende verklaring op eer dat de elektrische of CNG wagen nog steeds als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Gent (indien de wagen door een erkende autodeelorganisatie werd aangekocht).
 • kopie van de op dat moment geldende autodeelpolis
 • het elektronisch logboek waarin de gedeelde verplaatsingskilometers worden bijgehouden

Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, maant Stad Gent de aanvrager per aangetekend schrijven aan om zich binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit schrijven, in regel te stellen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025