Subsidie publieke laadpaal voor elektrische wagens

Zelfstandigen en rechtspersonen gevestigd in Gent kunnen een subsidie per laadpunt aanvragen als ze een publieke laadpaal plaatsen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Voor de subsidie voor een publieke laadpaal komt een rechtspersoon met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer en gevestigd in Gent in aanmerking. De aanvrager plaatst een publiek toegankelijke laadpaal op zijn terreinen.

Ontdek enkele Gentse laadpunten waar elektrische wagens nu al opgeladen kunnen worden. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Eenzelfde aanvrager krijgt maximaal 6 subsidies per jaar.
 • Enkel de kosten van de laadpaal of de plaatsing komen in aanmerking voor subsidiëring. Kosten gelinkt aan het back-office systeem en het onderhoudscontract worden niet gesubsidieerd. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk te onderscheiden zijn op de factuur van eventuele andere kosten verbonden met de back-office. De factuur geeft duidelijk aan welk merk en type laadpaal geïnstalleerd werd.
 • Voor de laadpaal geldt een factuurdatum vanaf 1 januari 2017.
 • De laadpaal moet gedurende minimaal 5 jaar actief zijn.
 • De informatie over het oplaadpunt moet openbaar zijn zodat gebruikers zowel de locatie als de beschikbaarheid kunnen controleren. Bijgevolg dient de laadpaal vóór de aanvraag van de subsidie aangemeld te zijn bij openchargemap.org en conform het energiebesluit gemeld zijn bij de distributienetbeheerder.
 • De gegevens van de aanvrager en de laadpaal (locatie, toegankelijkheid, etc.) mogen gebruikt worden in de communicatie van de Stad Gent en mogen door de Stad Gent doorgegeven worden aan gerelateerde fora (cf. websites waarop locaties van laadpalen verzameld worden).
 • Je krijgt een subsidie zolang er budget is.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies.
 • De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal en uiterlijk op 31 december 2022. 

Met betrekking tot de toegankelijkheid

 • De laadpaal is niet gekoppeld aan 1 gebruiker. Iedereen met een elektrische auto kan de laadpaal gebruiken. Derden moeten toegang hebben zonder voorafgaande afspraak of bestelling.
 • De laadpaal moet ten minste gedurende de gangbare openingstijden van de onderneming toegankelijk zijn voor iedereen die wil opladen.
 • Werknemers van de aanvrager worden niet gezien als derden.
 • De laadpaal moet door iedereen geactiveerd kunnen worden. Ad-hoc betalingsmethode zonder contract en abonnement moeten bijgevolg mogelijk zijn.

Met betrekking tot de locatie

 • De aanvrager plaatst de laadpaal bij een private of semi-openbare parkeerplaats op grondgebied van Gent.
 • De parkeerlocatie ter hoogte van de laadpaal is in verhouding met het aantal beschikbare laadpunten (categorie L7e en M).

Met betrekking tot de technische vereisten van de laadpaal

 • Type stekker 2 (Mennekes)
 • De laadinfrastructuur is geschikt voor het laden van minstens een elektrische wagen.
 • Het geadviseerde maximale beschikbare vermogen is 22 kW per laadpunt. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit gecommuniceerd te worden naar de e-rijders. Deze communicatie is zeer belangrijk aangezien de EV-rijders zich hierop baseren om de totale laadtijd in te schatten.
 • De laadpaal is conform de geldende normen geïnstalleerd door een erkend installateur.
 • De laadpaal is CE gecertificeerd.
 • De laadpaal is interoperabel. De laadpaal laat ook authenticatiemiddelen toe van andere laadpaal providers en is bijgevolg breed toegankelijk voor derden aangesloten bij een andere laadpaalbeheerder.
 • De laadpaal maakt gebruik van communicatieprotocol OCPP (Open Charge Point Protocol).
 • Het betreft een gekeurde installatie.
 • De laadpaal beschikt over een statuscontrole (laden of niet laden).

Hoeveel kost het?

De subsidie van de Stad Gent bedraagt 500 euro per laadpunt, met een maximum van 6 laadpunten per aanvrager per jaar.

Wat heb je nodig?

 • Relevante facturen. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk aangegeven zijn op de factuur en duidelijk te onderscheiden zijn van eventuele andere kosten (vb. kosten voor back-office, onderhoudskosten, etc.);
 • overzichtskaart van de locatie van het perceel waarop de laadpaal staat;
 • detailkaart van de plaats van laadpaal en bijhorende parkeerplaatsen op het perceel;
 • duidelijke foto van laadpaal en parkeerplaatsen;
 • technische fiche van laadpaal;
 • keuringsattest laadpaal.

Meer info vind je in het aanvraagformulier.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op deze pagina. Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal en uiterlijk op 31 december 2022. 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2019-2022